1.อวัยวะที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการตอบสนองของระบบประสาท
    คืออะไร


2.สมองมีน้ำหนักเท่าใด


3.สมองส่วนที่เรียกว่าซีรีเบลลัม (cerebellum )ทำหน้าที่อะไร


4.ถ้าสมองขาดออกซิเจนมาเลี้ยงเป็นเวลา 4-5 นาทีจะเกิดผลอย่างไร

5.โครงสร้างของสมองและไขสันหลังเหมาะสมต่อการทำหน้าที่
    อย่างไร