สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “ สารและการเปลี่ยนแปลงสถานะ และฝนตกมาจากไหน” สำหรับ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และผู้ที่สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนตามปกติ โดยวิธีการนำเสนอในสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเน้นการใช้ภาพประกอบแทนคำอธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจได้เองหรืออีกนัยหนึ่งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

          ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานะของสาร ความแตกต่างของการจัดเรียงโมเลกุลของสารเมื่ออยู่ในสถานะต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นการเรียงโมเลกุลของสารที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงเนื้อหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่จะโยงไปสู่กระบวนการที่เกิดขึ้นในวัฎจักรของน้ำ พร้อมตัวอย่างที่สามารถพบในชีวิตประจำวัน

          ในส่วนฝนตกมาจากไหน จะประกอบไปด้วยเนื้อหาเรื่อง วัฎจักรของน้ำ ปริมาณน้ำบนโลก การผลิตน้ำประปา วิธีการประหยัดน้ำและเกม โดยเนื้อหาดังกล่าวจะเน้นภาพเคลื่อนไหวซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีความเพลิดเพลินและง่ายต่อความเข้าใจ

          วัตถุประสงค์ของการใช้ภาพและภาพเคลื่อนไหวแทนคำอธิบายในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการใช้ทักษะการสังเกตและแปลความหมายจากภาพ แล้วจึงสร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนโดยใช้สื่อนี้ ครู และนักเรียนควรจะมีกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ต้องตรงกัน เป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

          ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครู นักเรียน และผู้สนใจอื่น ๆ ไม่มากก็น้อย