คณะผู้จัดทำ
 


น.ส.ร่มเกล้า    อาจเดช

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

 


น.ส.เสาวภาคย์   ธีราทรง

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้


ดร.พิณทิพ    รื่นวงษา

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

e-mail : scprw@mahidol.ac.th


น.ส.จิราพร    ธารแผ้ว  

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้


ที่ปรึกษา
 

ดร.ภิญโญ   พานิชพันธ

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

e-mail : directil@mahidol.ac.th