ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนและกำลังแพร่หลายอย่างรวดเร็ว สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดทำบทเรียนอิเล็ก ทรอนิกส์ เรื่อง “ เซลล์” เพื่อใช้เป็นบทเรียนเสริมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้ทั้งครู และนักเรียนใช้ศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง และใช้ในกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

          ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ว่าข้างใต้ผิวหนังของเรามีโลกที่ลึกลับและน่าประหลาดใจ โลกนั้นคือโลกของเซลล์ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเรา เพราะเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของชีวิต เราควรจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับร่างกายของเราและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ รอบตัวเรา เนื้อหาของสื่อเรื่อง “ เซลล์” ประกอบไปด้วย 3 บทคือ เราประกอบไปด้วยอะไร ? กล้องจุลทรรศน์เอาไว้ทำอะไร? สัตว์และพืชละ?

          การนำเสนอของแต่ละหัวข้อจะอยู่ในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว แทนคำอธิบายแบบที่มีอยู่ในตำราทั่ว ๆ ไป เพื่อโน้มน้าวความสนใจของผู้เรียน และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถศึกษาทบทวนบทเรียนนี้ได้หลายครั้งจนสามารถสร้างองค์ความรู้ของตนเองขึ้น มาได้

          เพื่อให้การใช้สื่อนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูผู้สอน และผู้เรียนอาจจะมีกิจกรรมการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันควบคู่ไปด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนจะได้รับ ประโยชน์สูงสุดจากบทเรียนนี้