คณะผู้จัดทำ
 

 

น.ส.ประวีณา    สัจจเดชะ

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

 


ดร.พิณทิพ    รื่นวงษา

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

e-mail : scprw@mahidol.ac.th


น.ส.จิราพร    ธารแผ้ว  

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้


ที่ปรึกษา
 

ดร.ภิญโญ   พานิชพันธ

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

e-mail : directil@mahidol.ac.th