ระดับสติปัญญา หรือ I.Q.

ระดับสติปัญญา หรือ I.Q. ย่อมาจากภาษาอังกฤษที่ว่า Intelligence Quotient

  • ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม (Adaptation)
  • ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem solving)
  • ความสามารถในการคิดแบบนามธรรม (Abstract thinking)
  • ความสามารถในการเรียนรู้ (Learning ability)
สรุปได้ว่า สติปัญญาคือ ความสามารถภายในตัวบุคคลที่พิจารณาได้จากพฤติกรรมที่แสดงออก ที่มีความคล่องแคล่ว รวดเร็ว ถูกต้อง ในการคิดแก้ปัญหาและการปรับตัว
 
คนปกติจะมี I.Q.เฉลี่ยเท่าไหร่
การจะรู้ระดับสติปัญญาจะต้องใช้แบบทดสอบวัดสติปัญญา
การแบ่งระดับเชาว์ปัญญา
140 ขึ้นไป อัจฉริยะ ฉลาดมากที่สุด (very superior)
120 - 139 ฉลาดมาก (superior)
110 - 119 ฉลาดกว่าระดับปกติ (higher average)
90 - 109 ฉลาดปานกลาง หรือระดับปกติ (average)
80 -89 ต่ำกว่าปกติ (low average)
70 -79 คาบเส้นปัญญาอ่อน (borderline mentalretardation)
ต่ำกว่า 70 ปัญญาอ่อน (mental ratardation)