ความต้องการไอโอดีนของร่างกาย

แต่ละคนต้องการไอโอดีนแค่ไหน
ปริมาณไอโอดีนที่แต่ละคนควรได้รับใน 1 วัน ขึ้นกับช่วงอายุ และสภาพร่างกาย ดังนี้
เด็กแรกเกิด-6 เดือน ต้องการ 40 ไมโครกรัม
เด็กอายุ 6 เดือน-6 ปี ต้องการ 50 -90 ไมโครกรัม
เด็กวัยเรียน ต้องการ 120 ไมโครกรัม
ผู้ใหญ่ ต้องการ 150 ไมโครกรัม
หญิงมีครรภ์ ต้องการ 175 ไมโครกรัม
หญิงให้นมบุตร ต้องการ 200 ไมโครกรัม

สมองมนุษย์ต้องการการพัฒนาอย่างมาก ตั้งแต่ตัวอ่อนในครรภ์จนถึง 3 ขวบปีแรกของชีวิต ซึ่งต้องอาศัยไทรอยด์ฮอร์โมนที่เพียงพอ ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งของหญิงมีครรภ์ และมารดาที่ให้นมทารกจะต้องได้รับสารไอโอดีนอย่างเพียงพอในแต่ละวัน

เมื่อทารกไม่ได้รับนมมารดาอีกต้องไป มารดาจะต้องแน่ใจว่าทารกยังได้รับปริมาณไอโอดีนที่เพียงพอในแต่ละวัน