สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “ตัวประกอบของจำนวนนับ” เป็นสื่อที่สถาบันนวัตกรรมและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล   จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย และมัธยมศึกษาปีที่ 1    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ
จำนวนนับ,  จำนวนเฉพาะ,  และการแยกตัวประกอบของจำนวนนับ   สื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้
ประกอบไปด้วยเรื่องต่อไปนี้ 1) จำนวนนับ ในหัวข้อนี้เป็นการทบทวนความรู้เรื่องจำนวนนับ,
การหารลงตัวและไม่ลงตัว 2) จำนวนเฉพาะ เป็นการแนะนำให้นักเรียนรู้จักกับตัวประกอบ
และจำนวนเฉพาะ  และ 3) การแยกตัวประกอบ เป็นการแนะนำวิธีการแยกตัวประกอบ ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นพื้นฐานของการเรียนเรื่องการหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) และการคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ภายในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องนี้จะเน้นการใช้ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวแทนคำอธิบาย เพื่อดึงดูดให้นักเรียนเกิดความสนใจและง่ายต่อการทำความเข้าใจของนักเรียน และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน

          เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนโดยใช้สื่อนี้ ครู และนักเรียนควรจะมี
กิจกรรม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันควบคู่ไปด้วย  เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูก
ต้องตรงกัน เป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครู นักเรียน
และผู้สนใจอื่น ๆ ไม่มากก็น้อย