ชื่อ :
นางสาวภัทรวดี หาดแก้ว

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล     

email : fab_129@hotmail.com

 


ชื่อ : ดร.พิณทิพ รื่นวงษา

รองผู้อำนวยการ  
สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล     


 email :
scprw@mahidol.ac.thชื่อ : นางสาวมนัสวี โพธิ์ทอง

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

email :
B_AV7@hotmail.comชื่อ : นายพิทักษ์พงษ์ คมพุดซา

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

email :
kdevelope@hotmail.comชื่อ : ดร. ภิญโญ พานิชพันธ์

ผู้อำนวยการ  
สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล     

email :
directil@mahidol.ac.th