ชื่อ-นามสกุล          รศ.ดร.พิณทิพ รื่นวงษา

 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 

รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6
กทม. 10400


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีเคมี(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2513)
ปริญญาเอก(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล (2518)
Postdoctoral fellow มหาวิทยาลัย Yale, สหรัฐอเมริกา (2519-2520)
Certificate : Improving Training Quality Through Distance Mentoring (ATT/Univ. Illinois) (2542)

 

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

ประธานคณะกรรมการหลักสูตรปริญญาโท/เอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546-)
ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย, สวทช. (2543-)
ที่ปรึกษาโครงการควบคุมคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2544-)
กรรมการบริหารสมาคมเคมี (2540-), กรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ (2540-2544)
ประธานจัดงานประชุมวิชาการประจำปี ของสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ / ประธานสาขาชีวเคมี (2539-2540)
รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (2539-2541)
หัวหน้าศูนย์เครื่องมือรวม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (2537-2538)
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (2531-2534)ผลงานที่สำคัญ

พัฒนา web-based course ให้แก่สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทั้งวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
และการศึกษาต่อเนื่องสำหรับนักวิชาชีพและบุคคลทั่วไป จำนวน 5 เรื่อง
งานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนการสอนให้สถาบันนวัตกรรมฯ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในระดับอุดมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 20 เรื่อง
งานวิจัยทางด้านการพัฒนาชุดตรวจสอบต่าง ๆ
งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 37 เรื่อง ระดับทั่วไป 10 เรื่อง สิทธิบัตร 1 เรื่อง
ร่วมเขียนตำราเรียน “ชีวเคมี” 1 เล่ม
บรรณาธิการหนังสือ 2 เล่ม
 

 

รางวัล

รางวัลสิ่งประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยมหิดล (2541)
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2542)
รางวัลนวัตกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดีเด่นจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2548)

 

สถานที่ติดต่อทำงาน

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ ถนนพระราม 6 กทม. 10400
โทรศัพท์ (02) 2015104-5 โทรสาร (02) 3547345


PUBLICATIONS

1.
Yuthavong, Y. and Ruenwongsa, P. (1973) Kinetics of the reaction of the masked sulphydryl groups of hemoglobin A, E and New York with p-chloromercuribenzoate. Biochim. Biophys.
Acta 303, 44-51.
2.
Ruenwongsa, P. and Chulavatatol, M., (1974) A new acidic protease in human seminal plasma. Biochim. Biophys. Res. Commun. 59, 44-50.
3.
Ruenwongsa, P. and Yuthavong, Y., (1975) Studies on the subunit dissociation of the abnormal haemoglobins E and New York. J. Med. Ass. Thailand. 58, 253-256.
4.
Yuthavong, Y., Ruenwongsa, P., Benyati, C. and Suttimool, W. (1975) Studies on the structural stability of haemoglobin E. J. Med. Ass. Thailand. 58, 351- 355.
5.
Ruenwongsa, P., Chulavatnatol, M., (1975) Acidic protease from human seminal plasma. Purification and some properties of active enzyme and proenzyme. J. Biol. Chem. 250, 7574-7578.
6.
Chulavatnatol, M. and Ruenwongsa, P. (1976) Activation of proenzyme of acidic protease from human seminal plasma. Biochim. Biophys. Acta. 452, 525- 532.
7.
Ruenwongsa, P. and Chulavatnatol, M. (1977) Acid protease and its proenzyme from human seminal plasma. Adv. Exp. Med. Biol. 95, 329-341.
8.
Ruenwongsa, P. and Cooper, J.R. (1977) The role of bound thiamine pyrophoshate in the synthesis of thiamine triphosphate in rat liver. Biochim. Biophys. Acta. 482, 64-70.
9.
Ruenwongsa, P., Singh, H. and Junagalwala, F.B. (1979) Protein-catalysed exchange of phosphatidylinositol between rat brain microsomes and myelin. J. Biol. Chem. 254, 9385-9393.
10.
Ruenwongsa, P. and Hutadilok, N. (1981) Liver collagen synthesis in Opisthorchiasis. Proceeding of the Third Symposium of the Federation of Asian and Ocenainan Biochemists. Bali, Indonesia, ed. D.S. Moeljohardjo, pp. 174- 179.
11.
Ruenwongsa, P. and Pattanavibag, S. (1982) Effect of tea consumption on the levels of a-ketoglutarate and pyruvate dehydrogenase in rat brain. Experientia 38, 787-788.
12.
Ruenwongsa, P. and Pattanavibag, S. (1983) Decrease in the activities of thiamine pyrophosphate dependent enzymes in rat brain after prolonged tea consumption. Nutr. Rept. Int. 27, 713-721.
13.
Hutadilok, N. and Ruenwongsa, P. (1983) Liver collagen turnover in hamsters during infection by the human fluke, Opisthorchis viverrini. Mol. Biochem. Parasitol. 8, 71-77.
14.
Hutadilok N., Ruenwongsa, P. and Upatham E.S. (1983) Increased liver prolyl hydroxylase activity in hamsters infected with the human liver fluke Opisthorchis viverrini. Experientia 39, 1004-1005.
15
Ruenwongsa, P., Hutadilok, N. and Yuthavong, Y. (1983) Stimulation of Ca2+ uptake in the human liver fluke, Opisthorchis viverrini by praziquantel. Life Sci. 32, 2529-2534.
16
Hutadilok, N., Thamavit, W., Upatham, E.S. and Ruenwongsa, P. (1983) Liver collagen prolyl hydroxylase in Opisthorchis viverrini infected hamsters after praziquantel administration. Mol. Biochem. Parasitol. 9, 289-295.
17
Ruenwongsa, P. and Thamavit, W. (1983) Increased efficacy of liposomes encapaulated praziquantel in treatment of opisthorchiasis in hamsters. Southeast Asian J. Trop. Med. Pub. Hlth. 14, 501-504.
18
Mehlhorn, H., Kojima, S., Rim, H.J., Ruenwongsa, P., Andrews, P., H. Thomas, H. and Bunag, D. (1983) Ultrastructural investigations on the effects of praziquantel on human trematodes from Asia : Clonorchis sinensis, Metagonimus yokogawai, Opisthorchis viverrini, Paragoniums westermani and Schistosoma japonicum. Arzneim. - Forsch./Drug Res. 33, 91-98.
19
Hutadilok, N., Ruenwongsa, P., Thamavit, W. and Upatham, E.S. (1983) Liver collagen in Opisthorchis viverrini infected hamsters following praziquantel treatment. Southeast Asian J. Trop. Med. Pub. Hlth. 14, 290-293.
20
Ruenwongsa, P. and Pattanavibag, S. (1984) Impairment of acetylcholine synthesis in thiamine deficient rats developed by prolonged tea consumption. Life Science 34, 365-370.
21
Pattanakitsakul, S. and Ruenwongsa, P. (1984) Characterization of thymidylate synthetase and dihydrofolate reductase from Plasmodium berghei. Int. J. Parasitol. 14, 513-520.
22
Yuthavong, Y., Panijpan, B., Ruenwongsa, P. and Sirawaraporn, W. (1985) Biochemical aspects of drug action and resistance in malaria parasites. Southeast Asian J. Trop. Med. Pub. Hlth.
16, 459-472.
23
Pattanakitsakul S., Ratanaphan, A. and Ruenwongsa, P. (1985) Comparative studies on thymidylate synthetase from Plasmodium berghei and mouse reticulocyts. Com. Biochem. Biophys. 80 B, 582-587.
24
Chotigeat, W. and Ruenwongsa, P. (1986) Types of Collagen in Opisthorchis viverrini infected hamster liver. Mol. Biochem. Parasitol. 18, 377-387.
25
Rattanaphan, A. and Ruenwongsa, P. (1986) Alteration in properties of thymidylate synthetase from pyrimetamine-resistant Plasmodium chabaudi. Int. J. Parasitol. 16, 483-493.
26
Kuttiyothaivong, S. and Ruenwongsa, P. (1988) Effect of sinefungin on nucleic acids and protein methylation in Plasmodium falciparum. Mahidol University Annual Research Abstracts, volume 15, p. 214.
27
Tiravittayacom, D. Luanwararat, M. and Ruenwongsa, P. (1988) Effects of Berenil on growth and polyamines content in Plasmodium falciparum. Mahidol University Annual Research Abstracts, volume 15, p. 384.
28
Ruenwongsa, P. Luanvararat, M. and O' Sullivan, W. J. (1989) Serine hydroxymethyl transferase from pyrimethamine-sensitive and - resistant strains of Plasmadium Chabaudi. Mol. Biochem. Parasitol. 33, 265-272.
29
Chaijaroonporn, T. and Ruenwongsa, P. (1990) Characterization of bromoperoxidase from a Thai seaweed. Mahidol University Annual Research Abstracts, volume 17, p. 323.
30
Tang, B. and Ruenwongsa, P. (1991) Application of bromoperoxidase from Thai seaweeds in determination of glucose. Mahidol University Annual Research Abstracts, volume 18, p. 400.
31
Panijpan, B., Stuyt, J.C., Ruenwongsa, P., Bhumiratana, A., Attathom, S., Vongpanilterd, S., Piyanontalee, D. and Sripaipan, C. (1992) "Case studies of RD & E performance in biotechnology" by Thailand Develpment and Research Institute Foundation., 141 pages.
32
Panijpan, B., Stuyt, J.C., Ruenwongsa, P., Bhumiratana, A., Attathom, S., Vongpanilterd, S., Piyanontalee, D. and Sripaipan, C. (1992) "Future potential of biotechnology in Thailand" by Thailand Developmentand Research Institute Foundation., 88 pages.
33
Sritanaitipol A., Ruenwongsa, P. and Panijpan, B. (1993) Studies on a cloned penicillin G acylase from Bacillus. Mahidol University Research Abstracts, volume 21, p. 313.
34
Panijpan, B., Siamwalla, A., Sripaipan, C., Ruenwongsa, P., Bhumiratana, A., Senanarong, S., Tantichareon, M., Petchklai, B., Mongkolpanya, K., and Watanasiritham, P. (1994) Research and development in biotechnology for improving socio-economic status of the Thai population Thailand Development Research Institute Foundation, 256 pages.
35
Wasant, P., Jirapinyo, P., Ruenwongsa, P., Hongsiriwan, S., Tritilanant, S., Arayapong, J., Waeteekul, S., Phoksombat A. (1995) Maple syrup urine disease (MSUD) classic type in Thai infant : Case report and review of literature. Siriraj Hosp. Gazzette 47, 138-148.
36
Ruenwongsa, P., and Panijpan, B. (1995) Science and technology publications of state universities in Thailand. J. Sci. Soc. Thailand 21, 221-228.
37
Ruenwongsa, P., and Panijpan, B. (1996) Citation analysis of ISI-indexed publications from Thailand. J. Sci. Soc. Thailand 22, 61-70.
38
Thai Patent (No 9559) : The Thailand Research Fund by Ruenwongsa, P., and Panijpan, B. (1998) A field Test kit for iodate in salt.
39
Piyanuch Jongsamak, Pintip Ruenwongsa, Bhinyo Panijpan, Rajata Rajatanavin (2004).
Thyroid Hormone in Health and Disease. Submitted to Biochem. Mol. Biol Educ.