ประกาศ

        บทเรียนเรื่องคลื่นเบื้องต้นนี้จัดทำขึ้นโดยสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นสื่อเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเป็นพื้นฐานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับคลื่นพื้นฐาน โดยแบ่งออกเป็นห้าบทเรียน ประกอบด้วย ธรรมชาติของคลื่นส่วนประกอบสำคัญของคลื่น การจำแนกชนิดคลื่น สมการคลื่น และสมบัติของคลื่น เนื้อหาแต่ละส่วนออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายด้วยตนเอง สามารถเห็นภาพเคลื่อนไหว ซึ่งไม่สามารถพบได้ในหนังสือทั่วไป ดังนั้นการเรียนรู้จากบทเรียนนี้จะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจถึงเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ได้อย่างดียิ่งขึ้น
      คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนเรื่องคลื่นเบื้องต้นนี้ จะให้ประโยชน์กับผู้เรียนได้มากที่สุด

                                                                                    คณะผู้จัดทำ