คณะผู้จัดทำ

นาย อภิสิธิ์ ธงไชย

  วุฒิการศึกษา:
    - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ฟิสิกส์
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
  mail:apisit5@hotmail.com
http://physics.boxchart.com
   
รศ. ดร. พิณทิพ รื่นวงษา

  วุฒิการศึกษา:
    - ปริญญาตรีเคมี (เกียรตินิยม)
    - ปริญญาเอก ชีวเคมี
  mail:scprw@mahidol.ac.th
   
รศ. ดร. ภิญโญ พานิชพันธ์

วุฒิการศึกษา:
   - ปริญญาตรี ชีวเคมี (เกียรตินิยม)
   - ปริญญาเอก ชีวฟิสิกส์ระดับโมเลกุล
email:scbpn@mahidol.ac.th
   
ผศ. ดร. ขวัญ อารยะธนิตกุล

วุฒิการศึกษา:
  - B.Sc. (Physics)
  - Ph.D. (Laser Optics)
email: sckar@mahidol.ac.th
www.sc.mahidol.ac.th/scpy/PENThai


ฝ่ายเทคนิคน.ส.จิราพร   ธารแผ้ว  
สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
e-mail : jbp7449@yahoo.com