คณะกรรมการจัดการพลังงาน
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย

ประธานกรรมการ

จตุรงค์ พยอมแย้ม

กรรมการ

พงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร

กรรมการ

ผู้แทนนักศึกษา

กรรมการ

จิราภรณ์ การะเกตุ

กรรมการ

นำโชค ขุนหมื่นวงค์

กรรมการและเลขานุการ