Water Management

Water Management
(การจัดการทรัพยากรน้ำ)

Water conservation program
(มีนโยบาย/กิจกรรมอนุรักษ์การใช้น้ำในส่วนงาน)
No
Piped water
(การใช้น้ำประปา)
-
Posted in UI Green Metric.