Waste Management
(การจัดการขยะและของเสีย)

Recycling program for university waste
(มีโครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ)
Yes
Toxic waste recycling
(มีการบำบัดขยะมีพิษ)
No
Organic waste treatment
(มีการบำบัดขยะอินทรีย์ เช่น เศษผักและพืช)
Yes
(ทิ้งนอกส่วนงาน)
Inorganic waste treatment
(มีการกำจัดขยะอนินทรีย์ เช่น เศษขยะ กระดาษ พลาสติก โลหะเก่า)
Yes
(ทิ้งนอกส่วนงาน)
Sewerage disposal
(มีการจัดการน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ)
Yes
(บำบัดก่อนทิ้ง)
Policy to reduce the use of paper and plastic in campus
(มีนโยบายลดใช้กระดาษและพลาสติกในส่วนงาน)
Yes
Posted in UI Green Metric.