มาตรการในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

  เพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั้นในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้มีมาตรการเพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและกระทรวงพลังงานดังนี้

การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

          1. เครื่องปรับอากาศ

          – ห้องสำนักงาน เปิดเครื่องปรับอากาศในเวลา 08.30-11.50 น. และเวลา 13.00-16.20 น. ปิด 1.10 ชั่วโมงช่วงพักกลางวัน (11.50-13.00) และปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงาน 10 นาที (16.20)

          – ห้องเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ให้เปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อมีการเรียนรการสอนและปิดทันทีเมื่อเลิกใช้

          – ห้องประชุม ห้องสโมสรบุคลากรฯ และห้องที่ใช้กิจกรรมให้เปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อมีการจัดกิจกรรมโดยหน่วยโสตทัศนศึกษาเป็นคนจัดเตรียมห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้เปิดเครื่องปรับอากาศเฉพาะในเวลาที่มีการจัดกิจกรรม และปิดทันทีเมื่อเลิกใช้

          – ห้องพักอาจารย์และห้องพักนักศึกษา ให้เปิดเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น และปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่มีผู้อยู่ในห้องนานเกิน 1 ชั่วโมง

          – บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามระยะเวลาที่กำหนด โดยทำความสะอาดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ เช่น กาต้มน้ำ ตู้เย็น เครื่องถ่ายเอกสาร

          2. เครื่องคอมพิวเตอร์

          – ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 30 นาที

          – อาจารย์และนักศึกษาช่วยกันดูแลการเปิดและปิดโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนและห้องประชุมหลังเลิกใช้งาน

          – ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิดในห้องสำนักงานและห้องพักอาจารย์หลังเลิกใช้งาน และดึงปลั๊กออกหลังเวลาเลิกงานทุกวัน

          3. เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์ไฟฟ้า

          – เปิดไฟเฉพาะบริเวณที่ใช้แสงสว่าง

          – ปิดไฟและปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน ดึงปลั๊กออกหลังเวลาเลิกงานทุกวัน

          – ช่วงพักกลางวันให้ลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างหากมีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานให้เปิดเฉพาะบริเวณที่จำเป็น

          – ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าตามทางเดิน โดยใช้แสงสว่างตามธรรมชาติ

          – กรณีหลอดไฟชำรุด ให้เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดธรรมดาไปเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน

          – ลดการใช้ไฟฟ้าส่วนบุคคล

          – ลดจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าร่วมกัน เช่น ตู้เย็น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ เครื่องโทรสาร เครื่องโทรศัพท์

         

การประหยัดน้ำเชื้อเพลิง

          – ใช้รถยนต์เท่าที่จำเป็นกรณีบุคลากรต้องไปปฏิบัติราชการที่ใช้เส้นทางเดียวกันควรใช้รถร่วมกัน

          – ตรวจสอบสภาพรถยนต์ เช่น เครื่องยนต์ ยางรถ ระดับน้ำมันเครื่อง ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ ไส้กรองอากาศ ตามระยะเวลาที่กำหนดและดำเนินการส่งซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพปกติ

          – มีการจัดทำเอกสารขอใช้รถยนต์ก่อนการนำรถไปใช้

          – ตรวจสภาพทั่วไปของรถยนต์และระดับน้ำมันก่อนออกเดินทางทุกครั้ง

          – วางแผนเส้นทางก่อนเดินทาง

          – ขับรถใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง

          – เมื่อถึงที่หมายปิดเครื่องปรับอากาศและดับเครื่องยนต์ในขณะที่รอผู้โดยสารเป็นเวลานาน

          – ตรวจและควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันโดยเคร่งครัด

 

การประหยัดน้ำ

          – ไม่เปิดน้ำแรงจนเกินไป ปิดน้ำให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

          – หากพบว่าอุปกรณ์มีการรั่วซึมหรือชำรุด ให้แจ้งช่างเทคนิค เพื่อดำเนินการแก้ไข

 

การประหยัดกระดาษสำนักงาน

          – พิมพ์เอกสาร/ถ่ายอกสารโดยใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า

          – นำกระดาษที่ใช้งานเพียงบางส่วนและไม่มีเนื้อหาที่เป็นความลับของราชการกลับมาใช้ให้ครบ 2 หน้า (สำหรับเอกสารร่าง/ใช้ชั่วคราว)

          – ส่งข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารต่างๆ ในหน่วยงานเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อ อาทิ USB หรือใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และระบบอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร (Intranet) แทนการส่งเอกสาร

คัดแยกกระดาษที่ผ่านการใช้ประโยชน์แล้วเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานต่อหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม