General Education Courses

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564

จำนวนหน่วยกิต 2 (2-0-4)
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เป็นรายวิชาในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
รายละเอียดอย่างย่อของรายวิชา นวศท ๑๕๒

Number of Credits: 2 (2-0-4)
Program of Study: Bachelor’s Degree (International Program)
Course Types: General Education (Elective)

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2564

จำนวนหน่วยกิต 2 (2-0-4)
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เป็นรายวิชาในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

Number of Credits: 2 (2-0-4)
Program of Study: Bachelor’s Degree (International Program)
Course Types: General Education (Elective)

VIEWS : 36