รายวิชาศึกษาทั่วไป

Number of Credits: 2 (2-0-4)
Program of Study: Bachelor’s Degree (International Program)
Course Types: General Education (Elective)

จำนวนหน่วยกิต 2 (2-0-4)
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เป็นรายวิชาในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ข้อมูลรายวิชา นวศท ๑๕๒

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2565

Number of Credits: 2 (2-0-4)
Program of Study: Bachelor’s Degree (International Program)
Course Types: General Education (Elective)

จำนวนหน่วยกิต 2 (2-0-4)
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เป็นรายวิชาในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

2,809 views since 16 August 2018