รายวิชาศึกษาทั่วไป

จำนวนหน่วยกิต 2 (2-0-4)
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เป็นรายวิชาในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ข้อมูลรายวิชา นวศท ๑๕๒

Number of Credits: 2 (2-0-4)
Program of Study: Bachelor’s Degree (International Program)
Course Types: General Education (Elective)

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2564

จำนวนหน่วยกิต 2 (2-0-4)
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เป็นรายวิชาในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

Number of Credits: 2 (2-0-4)
Program of Study: Bachelor’s Degree (International Program)
Course Types: General Education (Elective)

Views : 1,297 since 16 August 2018