โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ How to Be A Smart Learning Facilitator: การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกระบวนกรเพื่อการเรียนรู้ ”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง หรือ Brain-Based Learning
  • ฝึกอบรม/บริการวิชาการ

  • ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
จุลสารนวัตกรรม ฉบับ 53