ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรมย์ เชนประโคน รองผู้อำนวยการฝ่ […]

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” วันที่ 1 มิถุนายน 2566

ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 58 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด (โรงเรียนกายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 14 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

วิทยากรบรรยายหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 85 หัวข้อ “ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล” วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

กิจกรรม “ปรับฐานใจไปกับจิตตปัญญาศึกษา” ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา รุ่นที่ 3 (Mahidol University Academic Development Program: MU-ADP#3) ด้านที่ 1 ศาสตร์การสอน หัวข้อ “การพัฒนาระดับสมรรถนะอาจารย์ ระดับที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์” (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566

วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการทำงานในศาสนาและสังคม” ในโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 (ออนไลน์) วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาลัย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย วันที่ 28 พฤษภาคม 2566

จุลสารนวัตกรรม
Views : 1,105,090 since 16 August 2018