วิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ Microsoft Team ในการบริหารการทำงานและการจัดการเรียนการสอน” วันที่ 21 มิถุนายน 2565

วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข” วันที่ 17 มิถุนายน 2565

วิทยากรโปรแกรมจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะทางจิตใจ โรงเรียนนวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาศรีสะเกษ วันที่ 17-18 มิถุนายน 2565

STEM & Robotics Camp สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565

วิทยากรในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนหัวหิน วันที่ 11 มิถุนายน 2565

Views : 1,065,553 since 16 August 2018