โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ How to Be A Smart Learning Facilitator: การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกระบวนกรเพื่อการเรียนรู้ ”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง หรือ Brain-Based Learning
Views : 115,686 Since 16 August 2018