เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

รับป้ายรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 ในงาน Safety day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 8 วันที่ 26 เมษายน 2567

เฝ้าทูลละอองพระบาทในการเสด็จ ฯ ไปทรงสวมยอดพระเกศพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือหอพระพุทธมหาสิริพัรนพัฒน์ และทรงเปิดหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ วันที่ 19 เมษายน 2567

กิจกรรม“สืบสานตำนานสงกรานต์ไทย สู่ยุค AI รับปีใหม่ไทย 2567” วันที่ 11 เมษายน 2567

เข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 3 เมษายน 2567

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Workshop : การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Backward Curriculum Design & PLOs Formulation) ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา รุ่นที่ 4 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “AI เครื่องมือช่วยทำวิจัย” วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

วิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพ (Digital Health) สำหรับผู้บริหารสาธารณสุขด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต ในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (นบส.วช.) (Mini Management in Lifestyle Medicine: Mini LM) รุ่นที่ 8 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน” กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

เจ้าภาพร่วมในการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ “การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Neuroscience and Brain Health (ICNB) 2024 และการประชุมวิชาการประสาทวิทยาศาสตร์ไทยครั้งที่ 27 วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2567

TIKTOK IL
จุลสารนวัตกรรม
110,139 views since 16 August 2018