Education

Education
(การให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม)

Number of courses related to environment and sustainability offered
(รายวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม)
Total number of courses offered
(รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด)
Total research funds dedicated to environmental and sustainability research
(จำนวนเงินวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม)
0
Total research funds
(จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด)
6,450,700
Number of scholarly publications on environment and sustainability published
(จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม)
Number of scholarly events related to environment and sustainability
(จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม)
Number of student organizations related to environment and sustainability
(จำนวนชมรมหรือองค์กรของนักศึกษาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม)
Existence of a university-run sustainability website
(มีเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)
Yes
(View)

Transportation Management(การจัดการด้านการเดินทาง)

Transportation Management
(การจัดการด้านการเดินทาง)

Number of vehicles owned by your institution
(จำนวนยานพาหนะที่เป็นทรัพย์สินของส่วนงาน)
1
Number of cars entering the university daily
(จำนวนรถยนต์ทุกประเภทที่เข้ามาในวิทยาเขตต่อวัน)
22
Number of bicycles that are found on campus on an average day
(จำนวนจักรยานที่ใช้งานภายในส่วนงานต่อวัน)
2
Transportation policy designed to limit the number of motor vehicles used on campus
(มีนโยบายในการจำกัดการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ในส่วนงาน)
No
Transportation policy designed to limit or decrease the parking area on campus
(มีนโยบายในการจำกัด หรือลดพื้นที่จอดรถในส่วนงาน)
No
Campus buses
(มีรถโดยสารสาธารณะของส่วนงาน)
No
Bicycle and pedestrian policy on campus
(มีนโยบายการใช้ทางเท้าและการขี่จักรยาน)
No

Water Management

Water Management
(การจัดการทรัพยากรน้ำ)

Water conservation program
(มีนโยบาย/กิจกรรมอนุรักษ์การใช้น้ำในส่วนงาน)
No
Piped water
(การใช้น้ำประปา)
-

Waste Management

Waste Management
(การจัดการขยะและของเสีย)

Recycling program for university waste
(มีโครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ)
Yes
Toxic waste recycling
(มีการบำบัดขยะมีพิษ)
No
Organic waste treatment
(มีการบำบัดขยะอินทรีย์ เช่น เศษผักและพืช)
Yes
(ทิ้งนอกส่วนงาน)
Inorganic waste treatment
(มีการกำจัดขยะอนินทรีย์ เช่น เศษขยะ กระดาษ พลาสติก โลหะเก่า)
Yes
(ทิ้งนอกส่วนงาน)
Sewerage disposal
(มีการจัดการน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ)
Yes
(บำบัดก่อนทิ้ง)
Policy to reduce the use of paper and plastic in campus
(มีนโยบายลดใช้กระดาษและพลาสติกในส่วนงาน)
Yes

Energy and Climate Change

Energy and Climate Change
(การจัดการพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ)

Energy efficient appliances usage
(มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการช่วยประหยัดพลังงาน)
Yes
(บางส่วน)
Renewable energy resources
(มีแหล่งพลังงานทดแทน)
No
Electricity usage per year (Total KWH)
(ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี)
Yes
Energy conservation program
(มีโครงการส่งเสริมหรือการลดการใช้พลังงาน)
Yes
Green building elements
(มีองค์ประกอบอาคารสีเขียวในส่วนงาน)
Yes
Climate change adaptation and mitigation program
(มีโครงการหรือกิจกรรมลดโลกร้อนในส่วนงาน)
Yes
Greenhouse gas emission reductions policy
(มีนโยบายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก)
No

Setting and Infrastructure

Setting and Infrastructure (การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน)

Total campus area
(ขนาดพื้นที่รวมของส่วนงาน เฉพาะที่มีการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ)
1,331 m2
Total ground floor area of buildings
(ขนาดพื้นที่ของชั้นล่างสุดของอาคารทุกอาคารของส่วนงานรวมกันทั้งหมด)
886 m2
Number of students
(จำนวนนักศึกษาทั้งหมด)
-
Number of academic and administrative staff
(จำนวนบุคลากรทั้งหมด)
37
Area on campus covered in planted vegetation include lawns, gardens, green roofs, internal planting
(พื้นที่ของส่วนงานที่ใช้ปลูกต้นไม้ สวน สนามหญ้า รวมถึงพื้นที่ใช้ปลูกหญ้า ระแนงไม้ ต้นไม้ภายในอาคาร และหนองน้ำที่ขุดขึ้น)
1,579.41 m2
Percentage of university budget for sustainability effort (Baht)
(ร้อยละของงบประมาณที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน)
3.85%
(223,290.86 Baht)

สวัสดีชาวโลก – -‘

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการเขียน