ขณะที่เราอยู่หลังกำแพงเราสามารถได้ยินเสียงดังมาจากอีกด้านหนึ่ง แสดงว่าคลื่นเสียงมีการเลี้ยวเบนอ้อมสิ่งกีดขวางมาได้ เราเห็นคลื่นน้ำที่เลี้ยวเบนอ้อมเรือไปเมื่อคลื่นน้ำไหลผ่านเรือ ปรากฎการณ์เหล่านี้เป็นตัวอย่างของการเลี้ยวเบนของคลื่น

โดยทั่วไปการเลี้ยวเบนจะเกิดขึ้นเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางแล้วทำให้คลื่นมีการเบี่ยงเบนทิศทาง อ้อมสิ่งกีดขวางนั้นไป ดังแสดงในรูป

รูปแสดงการเลี้ยวเบน

ถ้าคลื่นน้ำเคลื่อนที่ผ่านช่องเปิดขนาดต่างกันจะให้ผลการเลี้ยวเบนผ่านช่องเปิดที่ต่างกัน ดังนี้

กรณ1 ช่องเปิด (d) มีค่ามากกว่าความยาวคลื่น () มาก หรือ d>> ผลการเลี้ยวเบนจะเป็นไปดังรูป

 

 

กรณี 2 ช่องเปิดเล็กกว่าความยาวคลื่น d < จะทำให้คลื่นที่ผ่านช่องเปิดมีการเปลี่ยนแปลงดังรูป

รูปแสดงการเลี้ยวเบนผ่านช่องเปิด d <

การเลี้ยวเบนของคลื่นจะเกิดได้ดีเมื่อ ความกว้างของช่องเปิดมีค่าน้อยกว่าความยาวคลื่น สำหรับคลื่นน้ำที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวาง เช่น เรือ โขดหิน จะเกิดการเลี้ยวเบนได้ดีขึ้นเมื่อความยาวคลื่นมีค่ามากขึ้น