เราเคยได้ยินเสียงหวูดรถพยาบาล ขณะที่รถกำลังวิ่งเข้าหาเราจะทำให้เรารู้สึกได้ยินเสียงแหลมกว่าปกติ เมื่อรถวิงผ่านเราไปจะทำให้เรารู้สึกว่าได้ยินเสียงทุ้มกว่าตอนแรก การที่เราได้ยินเสียงที่มีระดับเสียงเปลี่ยนไปเช่นนี้ เป็นตัวอย่างของการเกิดปรากฎการณ์ ดอปเพลอร์ นั่นเอง ดังรูป

 


รูปแสดงการเกิดปรากฎการณ์ดอปเพลอร์
จากรูปเป็นการแสดงภาพจำลองการเกิด ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อแหล่งกำเนิดคลื่นเสียงมีการเคลื่อนที่สัมพันธ์กับผู้สังเกต อธิบายได้ว่า เมื่อแหล่งกำเนิดคลื่นเสียงเคลื่อนที่ไปทำให้หน้าคลื่นที่อยู่ด้านหลังมีความยาวคลื่นมากขึ้น นั่นคือทำให้ความถี่คลื่นเสียงด้านหลังมีค่าน้อยลง ส่งผลให้ผู้สังเกตที่อยู่ด้านหลังนั้นได้ยินเสียงที่ทุ้มกว่า ในขณะที่ผู้สังเกตที่อยู่ด้านหน้าซึ่งรถกำลังเคลื่อนที่เข้าหา บริเวณด้านหน้านี้ความยาวคลื่นมีค่าน้อยกว่าปกติทำให้ความถี่เพิ่มขึ้นและส่งผลผู้สังเกตด้านหน้าได้ยินเสียงที่มีระดับเสียงสูงกว่า หรือได้ยินเสียงแหลมมากกว่าปกตินั่นเอง