การสะท้อน คือ การที่คลื่นเคลื่อนที่ไปตกกระทบกับสิ่งกีดขวางหรือรอยต่อระหว่างตัวกลางแล้วเปลี่ยนทิศสะท้อนกลับ มาในตัวกลางเดิม

ปรากฎการณ์ที่เรามักเห็นได้บ่อยในเรื่องการสะท้อนคือ การได้ยินเสียงก้อง ซึ่งเกิดจากการที่คลื่นเสียงวิ่งไปกระทบกับสิ่งกีดขวาง เช่น กำแพง แล้วสะท้อนกลับมา โดยที่ระยะเวลาในการเดินทางไปและกลับมีค่ามากพอที่หูเราจะแยกได้

การสะท้อนนั้นมีหลักการที่สำคัญคือ มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน ซึ่งเราเรียกหลักการนี้ว่า กฎการสะท้อน ดังแสดงในรูปด้านล่าง ซึ่งแสดงคลื่นน้ำที่เคลื่อนที่ไปตกกระทบกับสิ่งกีดขวางแล้วสะท้อนออกมา


รูปแสดงการสะท้อนของคลื่น

จากรูปแสดงให้เห็นการสะท้อนของคลื่นที่ผิวสะท้อน ซึ่งเป็นไปตามกฎการสะท้อน คือ มุมตกกระทบ (มุมสีเขียว) มีค่าเท่ากับมุมสะท้อน (มุมสีเหลือง)

การสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือก คลื่นในเส้นเชือกเมื่อเรายึดไว้กับเสาจะเกิดการสะท้อนได้ โดยแบ่งออกเป็นสองกรณีดังนี้
กรณีที่ 1 การสะท้อนที่ปลายตรึง (Fixed end) ถ้าเรายึดปลายเส้นเชือกด้านหนึ่งไว้กับเสาและสะบัดเชือกให้เกิดลูกคลื่นเคลื่อนที่ไปยังเสา คลื่นสะท้อนที่ได้จะเป็นไปดังรูป

รูปแสดงการสะท้อนของคลื่นเส้นเชือกปลายตรึง

กรณีที่ 2 การสะท้อนที่ปลายอิสระ (Free end) ถ้าเราเปลี่ยนกรณีแรกใหม่จากยึดติดปลายเชือกด้านหนึ่งไว้กับเสาเป็นให้เคลื่อนที่ได้อิสระ โดยการผูกเชือกไว้กับวงแหวนที่สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงบนเสาได้อย่างอิสระ การสะท้อนที่เกิดขึ้นจะเป็นไปดังรูป

รูปแสดงการสะท้อนของคลื่นเส้นเชือกปลายอิสระ