การหักเห (Refraction) คือ การที่คลื่นเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่

การหักเห เกิดขึ้นเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านแนวรอยต่อระหว่างสองตัวกลางเช่น คลื่นน้ำเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำตื้นไปสู่น้ำลึกโดยตกกระทบทำมุมเฉียงกับแนวรอยต่อระหว่างตัวกลาง จะทำให้เกิดการเบี่ยงเบนทิศทางการเคลื่อนที่ การหักเหนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วคลื่นเมื่อคลื่นเปลี่ยนตัวกลางเนื่องจากบริเวณน้ำตื้นและน้ำลึกนั้นทำตัวเสมือนเป็นคนละตัวกลาง ทำให้คลื่นมีอัตราเร็วต่างกันและยังทำให้ความยาวคลื่นเปลี่ยนไปด้วย แต่ความถี่ยังคงเท่าเดิม ดังรูป


รูปแสดงการหักเหของคลื่น

ปรากฎการณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการหักเห คือการที่เราเห็นฟ้าแลบแ่่ต่ไม่ได้ยินฟ้าร้อง เนื่องจากปกติหลังจากที่เราเห็นฟ้าแลบได้ไม่นานเราจะได้ยินเสียงฟ้าร้องตามมาติด ๆ แต่บางครั้งเราเห็นฟ้าแลบแ่ต่ไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง เนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิบริเวณผิวโลกกับบริเวณที่ห่างจากผิวโลกไป คือบริเวณใกล้ผิวโลกจะมีอุณภูมิสูงกว่าบริเวณที่ไกลออกไป ทำให้เสียงที่เคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่มีอุณหภูมิต่างกันนี้มีการหักเหออกไปจากเรา ทำให้เราไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องนั่นเอง