การแทรกสอดเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นได้เมื่อคลื่นสองขบวนเคลื่อนที่บนตัวกลางเดียวกันมาพบกัน ทำให้เกิดคลื่นลัพธ์จากการรวมกันของคลื่นทั้งสองขณะที่เกิดการซ้อนทับกัน การแทรกสอดกันของคลื่นมี 2 แบบ คือ แบบเสริม (Constructive interference) และการแทรกสอดแบบหักล้าง (Destructive interference)


แบบที่ 1 การแทรกสอดแบบเสริมกัน การเกิดในลักษณะนี้มีได้สองกรณีคือ เมื่อสันคลื่นมาเจอกับสันคลื่น และเมื่อท้องคลื่นมาเจอกับท้องคลื่นดังรูป


รูปแสดงการซ้อนทับของคลื่นที่มีแอมพลิจูดเป็นบวก


รูปแสดงการซ้อนทับของคลื่นที่มีแอมพลิจูดเป็นลบ

แบบที่ 2 การแทรกสอดแบบหักล้าง (Destructive interference) จะเกิดขึ้นเมื่อคลื่นหรือส่วนของคลื่นที่มาเจอกันมีการกระจัดในทิศตรงข้ามกันรูปแสดงการซ้อนทับของคลื่นที่มีแอมพลิจูดทิศทางต่างกัน

ข้อสังเกต คลื่นรวมที่เกิดขี้นจะมีขนาดเปลี่ยนไปตามผลรวมของคลื่นทั้งสอง โดยการรวมคลื่นจะเกิดขึ้นทุก ๆ ตำแหน่งที่คลื่นทั้งสองเจอกัน และหลังจากการซ้อนทับของคลื่นทั้งสองแล้ว คลื่นแต่ละลูกจะเคลื่อนที่ผ่านกันไปโดยไม่มีการเปลียนแปลงไปจากตอนแรก