เมื่อสตรีเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ จะมีการหลั่งของฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รีลิสซิงฮอร์โมน (gonadotropin releasing hormone) หรือที่เรียกว่าจีเอ็น อาร์เอช (GnRH) มากระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หลั่งฮอร์โมน ฟอลลิเคิล สติมิวเลติงฮอร์โมน(follicle stimulating hormone)   เรียกย่อว่า  เอฟ เอส เอช (FSH ) และลูทีไนซิงฮอร์โมนหรือแอล เอช(lutieinzing hormone : LH) ไปกระตุ้นการทำงานของรังไข่ให้เจริญเติบโตและสร้างฮอร์โมนอีสโทรเจน (estrogen) และโพรเจสเทอโรน (progesterone) ออกมา

แสดงการสร้างฮอร์โมนอีสโทรเจนที่รังไข่ ซึ่งควบคุมโดยฮอร์โมนจากไฮโพทาลามัสและ ต่อมใต้สมองส่วนหน้า

      อีสโทรเจนที่สำคัญในผู้หญิงคือ อีสตราไดออล 17 เบต้า (estradiol 17 β: E 2) รองลงมาคืออีสโทรน(estrone: E 1) และอีสไทรออล(estriol : E 3) ซึ่งในรอบระดูการหลั่งฮอร์โมนนี้จะแตกต่างกัน ในรอบต้นระดูจะหลั่งเพียง 50 พิโคกรัม / มิลลิลิตร จนถึงในช่วงก่อนไข่ตก จะหลั่งได้ถึง 350 – 850 พิโคกรัม / มิลลิลิตร

      ในระหว่างการตั้งครรภ์ ทารกและรกจะสร้างอีสไทรออล (estriol : E 3) เข้าสู่กระแสเลือดของมารดาปริมาณมาก จึงสามารถนำค่าของฮอร์โมนนี้ไปประเมินสุขภาพของทารกในครรภ์โดยเจาะเลือดของมารดาไปตรวจได้

 

การสังเคราะห์ฮอร์โมนอีสโทรเจนเหมือนการสังเคราะห์สเตรอยด์ฮอร์โมนทั่วไป

    1. กระตุ้นการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเพศหญิง (female secondary sex characteristics)

    เมื่อฮอร์โมนเพศจับกับตัวรับสัญญาณของเซลล์ที่อวัยวะเป้าหมายของสตรีจะทำให้สะโพกผาย อวัยวะเพศและเต้านมใหญ่ขึ้น มดลูกมีขนาดใหญ่ขึ้น มีขนที่รักแร้และอวัยวะเพศ เสียงเล็ก ปลายกระดูกอิปิไพเซียล เพลท(epiphyseal plate) ในกระดูกยาว (long bone) ปิดเร็วขึ้น ทำให้ความสูงไม่ เพิ่มขึ้น

 

ผลของฮอร์โมนอีสโทรเจนในการกระตุ้นการเข้าสู่ลักษณะทางเพศของสตรี

    2. ต่อต้านการแข็งตัวของเลือด

   ฮอร์โมนอีสโทรเจนจะเพิ่มระดับคอเลสเทอรอลชนิดดี (high density lipoprotein)) และลดคอเลส
เทอรอลชนิดเลว (low density lipoprotein) ทำให้เส้นเลือดหยืดหยุ่น และเกล็ดเลือดไม่เกาะกลุ่มกัน ทำให้ไม่ค่อยเป็นโรคที่เกี่ยวกับเส้นเลือดแข็งตัวและปัญหาเส้นเลือดที่หัวใจ

      ไลโพโปรตีนประกอบด้วยโปรตีน ไขมันชนิดต่างๆ และคอเลสเทอรอล ซึ่งรวมตัวอยู่ด้วยกันด้วยแรงอ่อนๆ จึงมีองค์ประกอบที่เข้ามาจับรวมกันหรือหลุดออกจากกันไปได้ง่าย เช่น ไขมันและคอเลสเทอ-
- รอล คนมักจะกล่าวว่า HDL มีคอเลสเทอรอลชนิดดี ส่วน LDL มีคอเลสเทอรอลชนิดเลว อันที่จริงแล้ว
คอเลสเทอรอลใน HDL และLDL เป็นตัวเดียวกัน แต่คนเรียกคอเลสเทอรอลดีหรือเลวเป็นเพราะ HDL มีไขมันต่ำและคอเลสเทอรอลต่ำ ส่วน LDL มีไขมันและคอเลสเทอรอลมากกว่า การที่มีคอเลสเทอรอลสูงมีผลกระทบที่ไม่ดีต่อหลอดเลือด คนจึงมีความคิดต่อคอเลสเทอรอลที่ไม่ดี แต่คอเลสเทอรอลเป็นสิ่งที่จำเป็นของสิ่งมีชีวิต เพียงแต่ไม่ควรมีสูงเกินไปเท่านั้น     

      ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับปริมาณของไขมันและคอเลสเทอรอล ถ้าปริมาณไขมันมากความหนาแน่นจะต่ำ(low density)ถ้าปริมาณไขมันน้อยความหนาแน่นจะสูง (high density) คอเลสเทอรอลนับว่าเป็นไขมันประเภทหนึ่ง

    3. ผลต่อเมแทบอลิซึม

   ลดการสลายของกระดูก และคงสภาพของผิวหนังและหลอดเลือด

 

    การสลายของกระดูก

      เมื่อขาดฮอร์โมนอีสโทรเจนกระดูกจะสลายเร็วขึ้น หลักฐานแสดงว่า อีสโทรเจน อาจจะเปลี่ยนรูป
องวิตามินดี ให้กลายเป็นรูปที่ทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้น สตรีที่อายุมากมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนอยู่แล้ว แต่ที่สำคัญมากกว่าอายุของสตรี คือระดับฮอร์โมนอีสโทรเจนที่ลดลง ซึ่งไม่ว่าจะเกิดกับสตรีอายุเท่าใดก็ตาม จะทำให้เกิดความเสี่ยง ต่อโรคกระดูกพรุนมากขึ้นเท่านั้น

 

 

แสดงการสลายตัวของกระดูกในระยะต่างๆ

 

 การรับประทานยาคุมกำเนิดทำให้อ้วนจริงหรือไม่?

           อีสโทรเจนกระตุ้นการสังเคราะห์แอนจิโอเทนซินและแอลโดสเตอโรน ซึ่งมีผลให้ร่างกายเก็บน้ำไว้ ทำให้อ้วนได้ ทั้งนี้รวมทั้งผู้ที่รับประทานยาคุมกำเนิดด้วย