[1]
นทีทิพย์ กฤษณามระ (2538)    ฮอร์โมน กลไกและการออกฤทธิ์ร่วม
              กรุงเทพ :ไทยวัฒนาพานิช
[2]
สื่ืื่อบทเรียนเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์ โดยศาตราจารย์อร่าม โรจนสกุลและคณะ
              ภาควิชาสูติ-นรีเวช  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
[3]
Sherwood, L. (2004)  Human Physiology from Cells to Systems 5th     
              edition.   Belmont: Brooks / Cole  
[4]
Stevens, A.J & Lowe, J. (2005) Human Histology 3rd edition.    Elsevier
              St.Louis : Mosby
[5]
Thibodeau,P (1996)   Anatomy and Physiology 3rd edition.   St.Louis :  
               Mosby
[6]
http://www.colorado.edu/epob/epob1220lynch/19repro.html
[7]
http://distance.stcc.edu/AandP/AP/AP2pages/reprod/ovulatio.htm
[8]
www.yinyang.cc/ images/ovary.gif
[9]
www.rlc.dcccd.edu/.../ 2402lab_prac/Ovary.jpg