ทำเนียบผู้บริหาร


รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ดำรงตำแหน่ง: 21 ส.ค.45 - 31 มี.ค.53
Curriculum Vitae


รองศาสตราจารย์ อนุชาติ พวงสำลี

ตำแหน่ง: รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย.53 - 30 ก.ย.53


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์

ตำแหน่ง: รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค.53 - 31 มี.ค.54รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย.54 - 31 มี.ค. 58
ตำแหน่ง: รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 58 - 31 ก.ค. 58


ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ

ตำแหน่ง: รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 58 - 31 ก.ค. 60


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์

ตำแหน่ง: รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

ตำแหน่ง: รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61

thanya


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์

ตำแหน่ง: รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61

innovative_learning_AssocProf-Chailerd


รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ดำรงตำแหน่ง: 2 พ.ค. 61 - 1 พ.ค. 65

2,198 views since 16 August 2018