ประกาศนโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้จัดทําประกาศนโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา ดังนี้

1. เว็บไซต์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ดำเนินการภายใต้นโยบายความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
2. เพื่อสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําสถิติไปใช้ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จึงจําเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของท่าน ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน(Device) เวลาที่เยี่ยมชม (Access Times) ประเทศและจังหวัดที่เข้าใช้งาน(Location)

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
1.สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น หมายเลขไอพี ชนิดของอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการเก็บสถิติการเข้าใช้ของเว็บไซต์
2.สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือเผยแพร่ ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด

การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้จึงได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงาน เพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัย นอกจากนี้เว็บไซต์ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ใช้ช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย โดยมีเฉพาะผู้รับผิดชอบเท่านั้นที่จะทราบข้อมูลต่างๆได้

การใช้คุกกี้ (Cookies)
เว็บไซต์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มีการใช้งาน “คุกกี้” โดยจะส่งไปติดตั้งในโปรแกรม Web Browser ของท่านโดยอัตโนมัติคุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ สามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าจะออกจากโปรแกรม Web Browser หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการลบคุกกี้หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทํางานอีกต่อไป การใช้งานคุกกี้จะทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการเข้าใช้งานเว็บไซต์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มากขึ้นเพราะคุกกี้จะช่วยจดจําเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้อาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าภายใต้นโยบายความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ตามที่อยู่ ที่ปรากฏข้างล่างนี้

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ. พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0-2441-9729
มือถือ : 08-6320-5925

164 views since 16 August 2018