ทีมผู้บริหาร

ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
เจตจำนงของผู้บริหาร

ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

วัชรี เกษพิชัยณรงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ภิรมย์ เชนประโคน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรมย์ เชนประโคน

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและเครือข่าย

Views : 3,401 since 16 August 2018