ทีมผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
E-mail : chailerd.pic@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479
เจตจำนงของผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
E-mail : piyachat.jit@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2014
FAX : 0-2441-0479

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
E-mail : watcharee.ket@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2008
FAX : 0-2441-0479

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรมย์ เชนประโคน

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและเครือข่าย
E-mail : pirom.che@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2006
FAX : 0-2441-0479

4,342 views since 16 August 2018