ทีมผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
เจตจำนงของผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและเครือข่าย

Views : 2,017