บุคลากรสายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : pjittam@gmail.com
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2014
FAX : 0-2441-0479

CV_Piyachat
Download : 740, size : 189.4 KB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : watcharee.ket@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2008
FAX : 0-2441-0479

CV Watcharee TH
Download : 221, size : 145.5 KB

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : suchai.nop@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2010
FAX : 0-2441-0479

CV Suchai
Download : 113, size : 84.8 KB

รองศาสตราจารย์ ดร. ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : khajornsak.bua@mahidol.ac.th
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2012
FAX : 0-2441-0479

CV Khajornsak Dec2020
Download : 537, size : 757.7 KB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรมย์ เชนประโคน

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : pirom.che@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2006
FAX : 0-2441-0479

CV Pirom Chenprakhon
Download : 158, size : 324.0 KB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : namkang.sri@mahidol.edu
โทร. : –
FAX : 0-2441-0479

CV Namkang Dec2020
Download : 597, size : 570.3 KB

ดร.ปรเมศวร์ เหล่าสินชัย

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : parames.lao@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2011
FAX : 0-2441-0479

CV Parames
Download : 516, size : 52.8 KB

ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : patcharapan.sir@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2003
FAX : 0-2441-0479

CV_Patcharapan
Download : 522, size : 245.7 KB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : monamorn.pre@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2004
FAX : 0-2441-0479

CV Mprecharattana
Download : 384, size : 515.6 KB

ดร.สุทธิพร สัจพันโรจน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : suthiporn.saj@mahidol.edu
โทร.0-2441-9723 ต่อ 2016
FAX : 0-2441-0479

CV Suthiporn Sajjapanroj
Download : 279, size : 1.0 MB

ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : supan.yod@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2007
FAX : 0-2441-0479

CV Supan Dec2020
Download : 387, size : 148.0 KB

ดร.ติณณภพ แพงผม

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : tinnapob.phe@mahidol.ac.th
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2003
FAX : 0-2441-0479

CV Tinnapob
Download : 273, size : 222.7 KB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรารัตน์ วงศ์เกี่ย

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : wararat.won@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2004
FAX : 0-2441-0479

CV Wararat Dec2020
Download : 422, size : 320.5 KB

ดร.ปรเมษฐ์ ธาราศักดิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : poramate.tar@mahidol.ac.th
โทร. : –
FAX : 0-2441-0479

CV Poramate Tarasak
Download : 202, size : 80.6 KB

อ.ทพ.ดร. นนทวัชร จิรกิตตยากร

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : nantawachara.jir@mahidol.ac.th
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2004
FAX : 0-2441-0479

CV Nantawachara
Download : 48, size : 65.6 KB
11,109 views since 16 August 2018