บุคลากรสายวิชาการ

ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : pjittam@gmail.com
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2014
FAX : 0-2441-0479

CV_Piyachat
Download : 322, size : 189.4 KB

วัชรี เกษพิชัยณรงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : watcharee.ket@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2008
FAX : 0-2441-0479

CV Watcharee
Download : 107, size : 208.5 KB

สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : suchai.nop@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2010
FAX : 0-2441-0479

CV_Suchai
Download : 276, size : 136.8 KB

ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : khajornsak.bua@mahidol.ac.th
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2012
FAX : 0-2441-0479

CV Khajornsak Dec2020
Download : 119, size : 757.7 KB

พัชรินทร์ ปัญจบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : patcharin.pan@mahidol.edu
Website : http://patpatcharin.wix.com/patcharin-pan
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

CV Patcharin Dec2020
Download : 159, size : 350.1 KB

น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : namkang.sri@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2008
FAX : 0-2441-0479

CV Namkang Dec2020
Download : 116, size : 570.3 KB

ปรเมศวร์ เหล่าสินชัย

ดร.ปรเมศวร์ เหล่าสินชัย

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : parames.lao@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2011
FAX : 0-2441-0479

CV Parames
Download : 226, size : 52.8 KB

ภิรมย์ เชนประโคน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรมย์ เชนประโคน

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : pirom.che@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2006
FAX : 0-2441-0479

CV Pirom Dec2020
Download : 95, size : 359.0 KB

ปรัชญพงศ์ ยาศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : pratchayapong.yas@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2016
FAX : 0-2441-0479

CV_Pratchayapong
Download : 95, size : 99.8 KB

พัชรพรรณ ศิริวัฒน์

ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : patcharapan.sir@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2003
FAX : 0-2441-0479

CV_Patcharapan
Download : 242, size : 245.7 KB

มนต์อมร ปรีชารัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : monamorn.pre@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2004
FAX : 0-2441-0479

CV Mprecharattana
Download : 29, size : 515.6 KB

วรารัตน์ วงศ์เกี่ย

ดร.วรารัตน์ วงศ์เกี่ย

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : wararat.won@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2004
FAX : 0-2441-0479

CV Wararat Dec2020
Download : 86, size : 320.5 KB

สุพรรณ ยอดยิ่งยง

ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : supan.yod@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2007
FAX : 0-2441-0479

CV Supan Dec2020
Download : 77, size : 148.0 KB

สุทธิพร สัจพันโรจน์

ดร.สุทธิพร สัจพันโรจน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : suthiporn.saj@mahidol.edu
โทร.0-2441-9723 ต่อ 2016
FAX : 0-2441-0479

CV Suthiporn Dec2020
Download : 112, size : 276.8 KB

ติณณภพ แพงผม

ดร.ติณณภพ แพงผม

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : tinnapob.phe@mahidol.ac.th
โทร. : 0-2441-9723 ต่อ 2003
FAX : 0-2441-0479

CV Tinnapob Sep2021
Download : 29, size : 182.6 KB
Views : 8,497 since 16 August 2018