บุคลากรสายสนับสนุน

งานบริหารงานทั่วไป

จันทรัตน์ หิรัญกิจรังษี

จันทรัตน์ หิรัญกิจรังษี

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง
: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail : chantarat.hir@mahidol.ac.th
โทร. : 0-2441-9734
FAX : 0-2441-0479

จิราภรณ์ การะเกตุ

จิราภรณ์ การะเกตุ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : jiraporn.kar@mahidol.ac.th,  jkaraket@gmail.com
โทร. : 0-2441-9734
FAX : 0-2441-0479

ณะรินทร โพธิ์พูล

ณะรินทร โพธิ์พูล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : narinthorn.tuk@gmail.com , narinthorn.php@mahidol.ac.th
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

อนงค์นาถ พัฒนศักดิ์ศิริ

อนงค์นาฏ พัฒนศักดิ์ศิริ

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
E-mail : anongnat.pat@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

อรวรรณ ดวงสีใส

อรวรรณ ดวงสีใส

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
E-mail : orawan.dua@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

งานคลังและพัสดุ

อนงค์ ตังสุหน

อนงค์ ตังสุหน

หัวหน้างานคลังและพัสดุ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail : anongt9@hotmail.com
โทร. : 0-2441-9734
FAX : 0-2441-0479

นีรชา กลิ่นพยอม

นีรชา กลิ่นพยอม

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail : t.uktan@hotmail.com
โทร. : 0-2441-9734
FAX : 0-2441-0479

วิราวรรณ ฉายรัศมีกุล

วิราวรรณ ฉายรัศมีกุล

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
E-mail : little_tae_n1@hotmail.com
โทร. : 0-2441-9734
FAX : 0-2441-0479

พิชามญชุ์ กาหลง

พิชามญชุ์ กาหลง

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
E-mail : pichamon.kal@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9734
FAX : 0-2441-0479

พัฒนพงศ์ คนเที่ยง

พัฒนพงศ์ คนเที่ยง

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ 
E-mail : ballloon_17@hotmail.com 
โทร. : 0-2441-9734 
FAX : 0-2441-0479  

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มนัสวี ศรีนนท์

ดร.มนัสวี ศรีนนท์

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง
: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
E-mail : b_av7@hotmail.com
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

ธนายุทธ อังกิตานนท์

ธนายุทธ อังกิตานนท์

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
E-mail : thanayut.ang@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

พัชรศิษฏ์ ปีเจริญ

พัชรศิษฏ์ ปีเจริญ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
E-mail : putchalasit.pej@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

นพรัตน์ แจ่มพึ่ง

นพรัตน์ แจ่มพึ่ง

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : nopparat.jap@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

นำโชค ขุนหมื่นวงศ์

นำโชค ขุนหมื่นวงค์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
E-mail : numchoke.kun@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

งานการศึกษา

วรนาฏ คงตระกูล

วรนาฏ คงตระกูล

หัวหน้างานการศึกษา
ตำแหน่ง
: นักวิชาการศึกษา
E-mail : woranartk@gmail.com
โทร. : 0-2441-9734
FAX : 0-2441-0479

จตุรงค์ พยอมแย้ม

จตุรงค์ พยอมแย้ม

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : jaturong.pay@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

อัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง

อัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail : atcharaphan.pho@mahidol.ac.th
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

พงศ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร

พงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
E-mail : rungload@hotmail.com
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

Natthasit Norasit

ณัฐ​สิทธิ์ นรสิทธิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : natthasit.nor@mahidol.ac.th
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

ศูนย์เครื่องมือวิจัย

สายฝน นรดี

สายฝน นรดี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
E-mail
โทร. : 0-2441-9729

Views : 3,100 since 16 August 2018