บุคลากรสายสนับสนุน

งานบริหารงานทั่วไป

IL_Staff

จันทรัตน์ หิรัญกิจรังษี

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง
: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail : chantarat.hir@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9734
FAX : 0-2441-0479

จิราภรณ์ การะเกตุ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : jiraporn.kaa@mahidol.edu,  jkaraket@gmail.com
โทร. : 0-2441-9734
FAX : 0-2441-0479

ณะรินทร โพธิ์พูล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : narinthorn.tuk@gmail.com , narinthorn.php@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

อนงค์นาฏ พัฒนศักดิ์ศิริ

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
E-mail : anongnat.pat@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

อรวรรณ ดวงสีใส

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
E-mail : orawan.dua@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

งานคลังและพัสดุ

อนงค์ ตังสุหน

หัวหน้างานคลังและพัสดุ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการพิเศษ)
E-mail : anongt9@hotmail.com
โทร. : 0-2441-9734
FAX : 0-2441-0479

นีรชา กลิ่นพยอม

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการพิเศษ)
E-mail : t.uktan@hotmail.com
โทร. : 0-2441-9734
FAX : 0-2441-0479

วิราวรรณ ฉายรัศมีกุล

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (ชำนาญการพิเศษ)
E-mail : wirawan.cha@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9734
FAX : 0-2441-0479

พิชามญชุ์ กาหลง

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (เชี่ยวชาญ)
E-mail : pichamon.kal@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9734
FAX : 0-2441-0479

พัฒนพงศ์ คนเที่ยง

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ 
E-mail : ballloon_17@hotmail.com 
โทร. : 0-2441-9734 
FAX : 0-2441-0479  

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.มนัสวี ศรีนนท์

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง
: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
E-mail : b_av7@hotmail.com
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

ธนายุทธ อังกิตานนท์

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
E-mail : thanayut.ang@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

พัชรศิษฏ์ ปีเจริญ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
E-mail : putchalasit.pej@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

นพรัตน์ แจ่มพึ่ง

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : nopparat.jap@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

นำโชค ขุนหมื่นวงค์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
E-mail : numchoke.kun@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

อัยย์ เก่งสุรการ​

ตำแหน่ง : นักวิชาการสารสนเทศ
E-mail : ai.ken@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

งานการศึกษา

วรนาฏ คงตระกูล

หัวหน้างานการศึกษา
ตำแหน่ง
: นักวิชาการศึกษา
E-mail : woranartk@gmail.com
โทร. : 0-2441-9734
FAX : 0-2441-0479

จตุรงค์ พยอมแย้ม

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : jaturong.pay@mahidol.edu
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

อัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail : atcharaphan.pho@mahidol.ac.th
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

พงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
E-mail : rungload@hotmail.com
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

ณัฐ​สิทธิ์ นรสิทธิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : natthasit.nor@mahidol.ac.th
โทร. : 0-2441-9729
FAX : 0-2441-0479

ศูนย์เครื่องมือวิจัย

สายฝน นรดี

ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง
E-mail : saifon.nor@mahidol.ac.th
โทร. : 0-2441-9729

4,099 views since 16 August 2018