โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์การของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

*งานบริหารทั่วไปประกอบด้วย นโยบายและแผน ทรัพยากรบุคคล พัฒนาคุณภาพ ธุรการและสารบรรณ

โครงสร้างการบริหารงาน ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

Views : 1,196 since 16 August 2018