โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์การของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

*งานบริหารทั่วไปประกอบด้วย นโยบายและแผน ทรัพยากรบุคคล พัฒนาคุณภาพ ธุรการและสารบรรณ

โครงสร้างการบริหารงาน ของสถาบันนวันตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบปรมาณ 2560

Views : 514 Since 16 August 2018