โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กรของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

*งานบริหารทั่วไปประกอบด้วย นโยบายและแผน ทรัพยากรบุคคล พัฒนาคุณภาพ ธุรการและสารบรรณ

โครงสร้างการบริหารงาน ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

1,577 views since 16 August 2018