โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์การของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

*งานบริหารทั่วไปประกอบด้วย นโยบายและแผน ทรัพยากรบุคคล พัฒนาคุณภาพ ธุรการและสารบรรณ

โครงสร้างการบริหารงาน ของสถาบันนวันตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

Views : 593 Since 16 August 2018