วิสัยทัศน์

"เป็นสถาบันที่เป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในระดับโลก"

พันธกิจ

สร้างความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ บนพื้นฐานของคุณธรรม
เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ รวมทั้งผลิตบัณฑิต
"รู้จริง รู้นาน รู้สร้างสรรค์ สื่อสารได้ "

ค่านิยม

M Mastery :

 A Altruism :

I  Integrity :

O Originality :

เป็นนายแห่งตน (Self-Regulation)

 มุ่งผลเพื่อผู้อื่น

มั่นคงยิ่งในคุณธรรม

Innovative Learning สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์สถาบัน

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยสู่ระดับสากล
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การขยายผลการประยุกต์นวัตกรรมการเรียนรู้สู่สาธารณะ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
 • ผลิตบัณฑิตปริญญาโท/เอก ระดับนานาชาติทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาและทางการศึกษาในสาขาอื่นๆ ที่มิใช่วิทยาศาสตร์โดยตรง โดยเป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง
 • พัฒนาและปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากภูมิปัญญาของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลและจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
 • พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างมีนวัตกรรมในระดับชาติ
 • ฝึกอบรมอาจารย์และพนักงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาและสาขาอื่นๆ ที่มิใช่วิทยาศาสตร์โดยตรง เพื่อให้มีความสามารถและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอน เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • ฝึกอบรมอาจารย์ให้สามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ transformative education
 • เผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดให้มี website เพื่อบริการทางการเรียนการสอนให้แก่สถาบันการศึกษาทุกระดับของประเทศ
 • นำผลงานจากการวิจัยในมหาวิทยาลัยมหิดลไปประยุกต์ในชุมชนและสังคม เพื่อเป็นประโยชน์โดยตรงอย่างทันเหตุการณ์
รายงานประจำปี 2562
Download : 38, size : 14.9 MB
Views : 577 Since 16 August 2018