วิสัยทัศน์

"เป็นสถาบันที่เป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในระดับโลก"

พันธกิจ

สร้างความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ บนพื้นฐานของคุณธรรม
เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ รวมทั้งผลิตบัณฑิต
"รู้จริง รู้นาน รู้สร้างสรรค์ สื่อสารได้ "

ค่านิยม

M Mastery :

 A Altruism :

I  Integrity :

O Originality :

เป็นนายแห่งตน (Self-Regulation)

 มุ่งผลเพื่อผู้อื่น

มั่นคงยิ่งในคุณธรรม

Innovative Learning สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์สถาบัน

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
1,716 views since 16 August 2018