Forum

แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

Soft Skills คืออะไร

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
1,209 เข้าชม
(@patcharapan-sir)
Trusted Member
เข้าร่วม: 5 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 24
หัวข้อเริ่มต้น  

ในปัจจุบัน Soft skills ได้ถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน สำหรับบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักและคำความเข้าใจคำว่า soft skills กันค่ะ Soft skills นั้นคือทักษะทางอารมณ์และสังคม ประกอบด้วยทั้งทักษะภายในบุคล (intrapersonal) และทักษะระหว่างบุคคล (interpersonal) จึงเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของคน คุณลักษณะนิสัย พฤติกรรมและทัศนคติตลอดจนพฤติกรรมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วย 

จากรายงานการสำรวจที่จัดทำโดยทีมงานจากบริษัทชั้นนำของโลกอย่าง McKinsey & Company  พบว่าทักษะที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในอนาคต ซึ่งล้วนเป็น soft skills ทั้งสิ้น โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 หมวด มีรายละเอียดดังนี้

  • Cognitive Skills หรือทักษะการรู้คิด สามารถแบ่งออกเป็น 4 ทักษะย่อยคือ
    • ทักษะการคิดวิเคราะห์ Critical Thinking)
    • ทักษะในการพัฒนาและวางแผนงาน (Planning Ways of Thinking)
    • ทักษะการสื่อสาร การเล่าเรื่อง และพูดในที่สาธารณะ (Communication)
    • ทักษะการคิดแบบยืดหยุ่นดัดแปลงความรู้ให้เหมาะกับบริบท (Mental Flexibility)
  • Interpersonal skills หรือทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ทักษะย่อยคือ

2.1) ทักษะในการเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ทักษะการเจรจาต่อรองซึ่งทำให้เกิด win-win situation (Mobilizing System)

2.2) ทักษะในการสร้างความไว้วางใจ และการเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Developing Relationships)

2.3) ทักษะในการสร้างประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม (Teamwork Effectiveness)

 3)   Leadership หรือการมีภาวะผู้นำ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ทักษะย่อยคือ

3.1) ทักษะความเข้าใจในอารมณ์ของตนเอง (Self-Awareness and Self-Management)

3.2) ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ รู้จักประเมินความเสี่ยง (Entrepreneurship)

3.3) ทักษะการทำงานที่เน้นผลลัพธ์และความสำเร็จ (Goals Achievement)

 4)   Digital Skills หรือทักษะทางด้านดิจิตัล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ทักษะย่อยคือ

4.1) ทักษะเกี่ยวกับดิจิตัลขั้นพื้นฐาน มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาดิจิตัลขั้นพื้นฐาน (Digital Fluency and Citizenship)

4.2) ทักษะการใช้และการพัฒนาในเชิงซอฟต์แวร์ การคิดแบบอัลกอริทึมหรือการคิดอย่างเป็นระบบ (Software Use and Development)

4.3) การเข้าใจในระบบดิจิทัลและการทำงานด้วยระบบอัจฉริยะต่างๆ (Understanding Digital System)

นอกจากนี้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (creativity) และทักษะทางอารมณ์สังคม (social emotional skills) ซึ่งเป็น soft skills นั้นก็มีความสำคัญสำหรับโลกในอีก 10 ปีข้างหน้า เนื่องจาก ในโลกอนาคต มีแนวโน้มที่จะมีการให้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ทำงานแทนมนุษย์ จึงทำให้มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะการรู้คิดซึ่งปรับตามสถานการณ์ หรือ non-routine cognitive skills เช่น มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นจำนวนที่มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทักษะการคิดที่ยืดหยุ่น (flexibility) และการคิดเชิงบวก (positive attitude) เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสงสัยใคร่รู้ จนนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ก็เป็นทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาตนเองอยู่อีกด้วย 

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

1) Dondi, M., Klier, J., Panier, F., & Schubert, J. (2021). Public & Social Sector Practice: Defining the Skills Citizens Will Need in The Future World of Work. In McKinsey&Company. Retrieved from https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/defining-the-skills-citizens-will-need-in-the-future-world-of-work

2) Inta, M. (2019). Soft Skills: The Essential Skills to be Professionalism of The Modern Teachers. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์, 20(1), 153–167

3) OECD. (2019). OECD Future of Education and Skills 2030. In Learning Compass 2030: Series of Concept Notes. Retrieved from https://www.oecd.org/education/2030-project/contact/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf

4) Pachauri, D., & Yadav, A. (2013). Importance of Soft Skills in Teacher Education Programme. International Journal of Educational Research and Technology, 5(1), 22–25. Retrieved from www.soeagra.com/ijert.html


   
อ้างอิง

ทิ้งคำตอบไว้

ชื่อผู้แต่ง

อีเมลผู้เขียน

ตำแหน่ง *

 
ดูตัวอย่าง แก้ไข 0 ครั้ง บันทึกแล้ว
แบ่งปัน:
1,126,906 views since 16 August 2018