Forum

แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

Transversal soft skills หรือทักษะข้ามสายงาน

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
207 เข้าชม
(@patcharapan-sir)
Trusted Member
เข้าร่วม: 5 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 24
หัวข้อเริ่มต้น  

Transversal Skills หรืออีกนัยหนึ่งคือ soft skills หรือ transferable skills นั้น  คือทักษะที่ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่ามีความจำเป็นสำหรับอาชีพหรือสายงานใดสายงานหนึ่ง หากแต่สามารถถ่ายโอน โยกย้ายระหว่างอาชีพหรือสายงานได้หรือเป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลายสถานการณ์หรือในหลายสภาพแวดล้อมการทำงาน  ซึ่งTransversal Skills นั้น ช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญหน้าและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การเปลี่ยนจากการเป็นนักเรียน นักศึกษามาเป็นคนทำงาน หรือการปรับตัวในโลกการทำงาน การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานหรือเส้นทางอาชีพการทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ทั้งนี้ ในการที่จะทำงานข้ามสายงาน ก็มี skills หลักที่สำคัญหลาย skills ยกตัวอย่างเช่น ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) ทักษะการสะท้อนคิด (reflective thinking) และทักษะการตัดสินใจที่อยู่บนเหตุผล (reasoned decision-making)  ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) ทักษะความร่วมมือ (collaboration) และทักษะการรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกและเข้าใจผู้อื่น (empathy)  3) ทักษะ การยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ (flexibility and adaptability) การรู้สึกตัว ระลึกตามอารมณ์ของตนเองได้ (self-awareness) ความวิริยะอุตสาหะ (perseverance) ความสามารถในการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง (self-motivation) การยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล สังคม วัฒนธรรม (respect for diversity) การเข้าใจประเด็นทางจริยธรรม (ethical understanding) ความสามารถในการแก้ไขความขัดแย้ง (ability to resolve conflicts) การมีส่วนร่วมตามแนวทางของประชาธิปไตย (democratic participation)  การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมตามแนวทางของประชาธิปไตย (use media and ICT to participate in democratic processes) ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อ (ability to analyse and evaluate media content) 

 

ที่มาของข้อมูล

1) AEGEE-Europe. (2018). The Importance of Transversal Skills and Competencies for Young People in a Modern Europe. Retrieved from https://www.aegee.org/policy-paper-the-importance-of-transversal-skills-and-competences-for-young-people-in-a-modern-europe/

2) Macianskiene, N. (2016). Development Of Transversal Skills In Content And Language Integrated Learning Classes. European Scientific Journal, 12(1), 129–139. https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n1p129

3) UNESCO. (2012). Youth and Skills: Putting education to work. In Education for All Global Monitoring Report. https://doi.org/10.4324/9780203349533-11

4) UNESCO. (2013). Glossary of Curriculum Terminology. Retrieved from http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/ibe-glossary-curriculum_por.pdf%0Awww.ibe.unesco.org

5) UNESCO. (2015a). Transversal Competencies in Education Policy and Practice (Phase I): Regional Synthesis Report. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000231907&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_e3ee90c2-f875-4690-b43e-2ba0ef10c180%3F_%3D231907eng.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/p

6) UNESCO. (2015b). Transversal Skills in TVET: Policy Implications. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234738


   
อ้างอิง

ทิ้งคำตอบไว้

ชื่อผู้แต่ง

อีเมลผู้เขียน

ตำแหน่ง *

 
ดูตัวอย่าง แก้ไข 0 ครั้ง บันทึกแล้ว
แบ่งปัน:
1,037,925 views since 16 August 2018