การถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีน

          ในกลุ่มประชากรของสิ่งมีชีวิตหนึ่งจะมีการอพยพเข้าและออกของสมาชิก การอพยพเคลื่อนย้ายนี้ส่งผลให้เกิดการถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนผ่านกลุ่มประชากรที่มีการอพยพ ทำให้สูญเสียยีนบางส่วนไปหรือได้ยีนใหม่เข้ามาในประชากรส่งผลให้เกิดการแปรผันทางพันธุกรรมไปจากกลุ่มประชากรเดิม
          การถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนนอกจากจะเกิดจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรแล้ว ยังอาจเกิดได้จากการแพร่กระจายของละอองเรณู สปอร์หรือเมล็ดพันธุ์พืชจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่อื่นๆได้ กลไกดังกล่าวแม้ว่าจะส่งผลต่อการแปรผันทางพันธุกรรมของกลุ่มประชากรแต่ถือว่ายังมีผลกระทบที่น้อยกว่ากลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติและการลอยห่างจากกันทางพันธุกรรม

           ประชากรแมลงที่เกิดในรุ่นต่อไปของประชากรกลุ่มสีน้ำตาลเดิมน่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไร? (คลิกภาพเคลื่อนไหวเพื่อหาคำตอบ)

          เมื่อแมลงตัวสีดำ 1 ตัวอพยพมาอยู่ในกลุ่มประชากรแมลงสีน้ำตาลและเกิดการผสมพันธุ์กับกลุ่มประชากรเดิม ทำให้แมลงกลุ่มสีน้ำตาลมีลักษณะของประชากรเปลี่ยนไป