ในอดีต ทางซีกโลกตะวันตกมีความเชื่อว่าโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งมวลนั้นเกิดขึ้นด้วยอานุภาพของสิ่งเหนือธรรมชาติ จนกระทั่งในศตวรรษที่ 18 เมื่อวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้ามากขึ้น มีการสร้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การศึกษาในห้องปฏิบัติการประกอบกับการเดินทางออกสำรวจแผ่นดินใหม่ของชนชาติต่างๆ ทำให้เกิดข้อสงสัยในความเชื่อเดิมเรื่องกำเนิดของสิ่งมีชีวิตและเริ่มมีการเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากอดีต
          ต่อมาในต้นศตวรรษที่ 19 เริ่มมีการบุกเบิกเรื่องการศึกษาซากดึกดำบรรพ์ของ
สิ่งมีชีวิตจากตัวอย่างที่เก็บจากทั่วโลก จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ข้อมูลสนับสนุนกับ
หลักฐานด้านอื่นๆเพิ่มมากขึ้นจนทำให้เกิดแนวคิดปฏิวัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่เชื่อว่า
สิ่งมีชีวิตน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยและยอมรับว่าสิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการจริง

ท่านคิดว่าวิวัฒนาการเกิดขึ้นได้อย่างไร?

แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างและแต่ละแนวคิดมีเหตุผลมาสนับสนุนอย่างไร?

แนวคิดของลามาร์ก

แนวคิดในปัจจุบัน