ปี พ . ศ . 2402 ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 4 ของไทย เป็นปีที่ ชาร์ลส์ ดาร์วิน
นักชีววิทยาชาวอังกฤษตีพิมพ์หนังสือที่เขย่าวงการวิทยาศาสตร์และคริสตศาสนจักร เรื่อง “กำเนิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตโดยการคัดเลือกโดยธรรมชาติ” ซึ่งบรรยายทฤษฎีวิวัฒนาการซึ่งผ่านการกลั่นกรองตกผลึกความคิด การรวบรวมข้อมูล และหลักฐานทางชีววิทยาจากทั่วโลกเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี กล่าวกันว่าทฤษฎีวิวัฒนาการเป็นเสมือนโครงสร้างหลักของกระบวนการคิดและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพทั้งมวลเทียบเท่ากับที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ซึ่งเป็นแกนหลักของศาสตร์ด้านกายภาพ ในปี พ.ศ.2552 จะเป็นเวลาครบ 150 ปี นับตั้งแต่ดาร์วินได้ตีพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่แนวคิดเรื่องวิวัฒนาการของเขา สื่อผสมคอมพิวเตอร์เรื่อง “150 ปี ชาร์ลส์ ดาร์วิน วิวัฒนาการของสัตว์และพืช” สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายแนวคิดและประวัติศาสตร์ของทฤษฎีสำคัญนี้ รวมทั้งทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข้องของนักวิทยา-ศาสตร์หลายยุคสมัย โดยมุ่งหมายให้เป็นสื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการที่ใช้ในการอธิบายกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตทุกระดับ ซึ่งผู้ที่ต้องการศึกษาด้านวิทยา-ศาสตร์ชีวภาพทุกคนควรมี

          สื่อผสมคอมพิวเตอร์ “150 ปี ชาร์ลส์ ดาร์วิน วิวัฒนาการของสัตว์และพืช” ประกอบด้วยสาระสำคัญ 9 บท ได้แก่ แนะนำวิวัฒนาการ กำเนิดสิ่งมีชีวิต ทฤษฎีวิวัฒนาการ หลักฐานและข้อมูลสนับสนุนเรื่องวิวัฒนาการ กลไกการเกิดวิวัฒนาการ วิวัฒนาการของสัตว์ วิวัฒนาการของพืช วิวัฒนาการของมนุษย์ และแบบทดสอบเรื่องวิวัฒนาการ อันประกอบด้วยเนื้อหา ภาพ ลิงค์ไปสู่หน้าเว็บไซต์อื่นที่น่าอ่าน รวมทั้งมีคำถามกระตุ้นความคิดแทรกอยู่ในบทต่างๆ สื่อผสมนี้เหมาะกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอนต้น และครู อาจารย์ คณะผู้จัดทำหวังว่าสื่อมัลติมิเดียนี้จะช่วยเปิดโลกทัศน์การศึกษาเรื่องวิวัฒนาการให้เป็นเรื่องง่ายต่อการทำความเข้าใจ รวมทั้งให้ความเพลิดเพลินกับการติดตามเรื่องราวและแนวคิดที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาตามลำดับ

            ทุกท่านที่ปรารถนาจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสื่อผสมชุดนี้ มีคำถามหรือต้องการเสนอแนะ สามารถติดต่อคณะผู้จัดทำได้ที่