โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 24 – 26 กันยายน 2561

อบรม/บริการวิชาการ

      สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรม“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในวันที่ 24 – 26 กันยายน 2561 โดยรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับด้วยความเป็นกันเอง ซึ่งในการอบรมนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ สนุก และมีสาระ เตรียมไว้ให้น้อง ๆ ผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น  Silica Aerogel , ถอดรหัส , Density , Roller Coaster , Creative Thinking Stem และ คณิตคิดสนุก รวมทั้งพานักเรียนเยี่ยมชมหน่วยงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 15
Please follow and like us: