โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมค่ายฝึกทักษะการทำโครงงานตามหลักสะเต็มศึกษา (STEM & Robotics Camp (AI))” โรงเรียนสุราษฏร์ธานี วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบ […]

Continue Reading

วิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความเป็นนวัตกร” โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

อาจารย์ ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง อาจารย์ประจำ สถาบันนวัตกรรม […]

Continue Reading

เข้ารับรางวัล การประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้อ […]

Continue Reading