สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ เรื่อง “อยู่อย่างไรในสถานกาณ์โควิด-19 ธรรมาภิบาลเรื่องความเสมอภาคการรับสวัสดิการกับการรับวัคซีน”

รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมกา […]

Continue Reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ์” รุ่นที่ 2 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2563

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบ […]

Continue Reading