Forum

ฉันเลิกกังวลแล้วเรี...
 
แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ฉันเลิกกังวลแล้วเรียนรู้ที่จะรักข้อมูลการใช้งานได้อย่างไร

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
189 เข้าชม
(@anuwat)
Eminent Member
เข้าร่วม: 5 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 21
หัวข้อเริ่มต้น  

แปลจากสาระสังเขปของ Hughes, M. P. (2020). How I stopped worrying and learned to love the usage data. College & Research Libraries, 81, 1168-1183. https://doi.org/10.5860/crl.81.7.1168

สภาพแวดล้อมทางดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงการรวบรวมและการรายงานข้อมูลการใช้ทรัพยากรห้องสมุด ทำให้บรรณารักษ์มีสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้งานมากขึ้นแต่ขาดความชัดเจนว่าจะแปลความสารสนเทศเหล่านั้นอย่างไร บทความนี้อภิปรายแนวทางปัจจุบันในการรายงานและการประเมินการใช้หนังสือห้องสมุด ตอบคำถามที่ว่าแบบไหนคือการใช้ทรัพยากรห้องสมุดอย่างคุ้มค่า และนำเสนอการวิเคราะห์รายงาน COUNTER 4 BR2 ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ณ สถาบันวิจัยแห่งหนึ่งเพื่อสำรวจความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเข้าถึงแต่ละหน้าของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินทรัพยากร ทำให้เห็นความล้มเหลวของทฤษฎีการประเมินและการปฏิบัติในการประเมินค่าทรัพยากรห้องสมุดตลอดวงจรการวิจัย และเสนอให้มองการใช้ทรัพยากรอย่างครอบคลุม


   
อ้างอิง

ทิ้งคำตอบไว้

ชื่อผู้แต่ง

อีเมลผู้เขียน

ตำแหน่ง *

 
ดูตัวอย่าง แก้ไข 0 ครั้ง บันทึกแล้ว
แบ่งปัน:
1,129,913 views since 16 August 2018