Forum

ถอดบทเรียนกิจกรรมแล...
 
แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ถอดบทเรียนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เข้าใจเกณฑ์ TQA ผ่านบริบทมหาวิทยาลัยมหิดล” (5)

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Reactions
2,565 เข้าชม
(@anongnat-patthanasaksiri)
Trusted Member
เข้าร่วม: 5 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 25
หัวข้อเริ่มต้น  

Workforce (หมวด 5 บุคลากร)

บุคลากร เกณฑ์จะถามถึงวิธีการในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร และในการสร้างสภาพแวดล้อมของบุคลากรที่ก่อให้เกิดผลการดำเนินการที่ดี ถามถึงวิธีการสร้างความผูกพัน จัดการ และพัฒนาบุคลากร เพื่อนำศักยภาพของบุคลากรมาใช้ได้อย่างเต็มที่ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการทางธุรกิจโดยรวมขององค์กร โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้

 • Environment คือ
  • การกำกับดูแลระบบ HRM (Human resource management)
  • กำกับดูแลสถานที่ทำงานให้มีความสะดวก ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อผลประกอบการที่ดี
  • กำกับดูแลระบบสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ให้บุคลากรทุกกลุ่มตามการแบ่งประเภทบุคลากร
 • Workforce Engagement คือ
  • กำกับดูแลการประเมินและการสร้างความผูกพันของบุคลากรทุกกลุ่ม

กำกับดูแลระบบ HRD (Human resource development) การพัฒนาบุคลากรตามการแบ่งประเภทบุคลากร การบริการแบบไม่เลือกปฏิบัติ

Operations (หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ)

ระบบปฏิบัติการ เกณฑ์จะถามถึงวิธีการในการออกแบบ จัดการ ปรับปรุง และสร้างนวัตกรรมแก่ผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงาน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติการ เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า และทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้

 • Work Process คือ
  • กำกับการออกแบบหลักสูตรและบริการ
  • กำกับการจัดการ/ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อ
   • เพิ่มการเรียนรู้ของผู้เรียน
   • พัฒนาผลการดำเนินการของระบบการจัดการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการ
   • เสริมสมรรถนะหลัก
   • ลดความแปรปรวน
  • กำกับการจัดการนวัตกรรม (นำการเลือกโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่ผ่านกระบวนการ Intelligent Risk มาจาก หมวดกลยุทธ์ มาออกแบบในประเด็นนี้)
  • กำกับเครือข่ายอุปทาน (Supply Network)
 • Operational Effectiveness คือ
  • Cost control
  • กำกับดูแลระบบสารสนเทศ
  • กำกับดูแล Cybersecurity
  • กำกับดูแลระบบความปลอดภัย และภาวะฉุกเฉิน

กำกับดูแลระบบบริหารความต่อเนื่อง (เมื่อเราล้ม เราต้องสามารถลุกแล้วไปต่อได้)


   
อ้างอิง
แท็กหัวข้อ

ทิ้งคำตอบไว้

ชื่อผู้แต่ง

อีเมลผู้เขียน

ตำแหน่ง *

 
ดูตัวอย่าง แก้ไข 0 ครั้ง บันทึกแล้ว
แบ่งปัน:
1,224,540 views since 16 August 2018