Forum

ถอดบทเรียนกิจกรรมแล...
 
แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ถอดบทเรียนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เข้าใจเกณฑ์ TQA ผ่านบริบทมหาวิทยาลัยมหิดล” (6)

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
1,001 เข้าชม
(@anongnat-patthanasaksiri)
Trusted Member
เข้าร่วม: 5 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 25
หัวข้อเริ่มต้น  

มิติการให้คะแนนด้านกระบวนการ (ADLI)

กระบวนการ หมายถึง วิธีการที่องค์กรใช้และปรับปรุง เพื่อตอบคำถามต่าง ๆ ในหมวด 1 – 6 ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ประเมินกระบวนการ ประกอบด้วย แนวทาง (Approach) การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Deployment) การเรียนรู้ (Learning) และการบูรณาการ (Integration) (ADLI) รายงานป้อนกลับจะสะท้อนถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงปัจจัยเหล่านี้ คะแนนสำหรับหมวดกระบวนการเป็นการประเมินภาพรวมของผลการดำเนินการโดยรวม ซึ่งพิจารณาปัจจัยกระบวนการทั้ง 4 ดังนี้

แนวทาง (Approach) หมายถึง

 • วิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุผลตามกระบวนการ
 • ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้ตอบคำถามของหัวข้อต่าง ๆ ของเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมการดำเนินการขององค์กร
 • ความมีประสิทธิภาพของการเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ ขององค์กร
 • ระดับของการมีแนวทางนั้นนำไปใช้ซ้ำได้ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและสารสนเทศที่เชื่อถือได้ การดำเนินการอย่างเป็นระบบ

การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Deployment) หมายถึง

 • การใช้แนวทางเพื่อตอบสนองคำถามของหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องและสำคัญต่อองค์กร
 • การใช้แนวทางอย่างคงเส้นคงวา
 • การนำแนวทางไปใช้ในทุกหน่วยงานที่เหมาะสม

การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง

 • การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น โดยใช้วงจรการประเมินและการปรับปรุง
 • การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของแนวทางผ่านการสร้างนวัตกรรม
 • การแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงและการสร้างนวัตกรรมกับหน่วยงานและกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง

 • แนวทางที่ใช้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องขององค์กร ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร และเกณฑ์หมวดกระบวนการ (หมวด 1 – 6)
 • การใช้ตัววัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุง ที่ช่วยเสริมกันและกัน ทั้งระหว่างกระบวนการและระหว่างหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร
 • แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ และการปฏิบัติ มีความสอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ระดับองค์กร

   
อ้างอิง
แท็กหัวข้อ

ทิ้งคำตอบไว้

ชื่อผู้แต่ง

อีเมลผู้เขียน

ตำแหน่ง *

 
ดูตัวอย่าง แก้ไข 0 ครั้ง บันทึกแล้ว
แบ่งปัน:
1,190,567 views since 16 August 2018