Forum

ถอดบทเรียนกิจกรรมแล...
 
แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ถอดบทเรียนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เข้าใจเกณฑ์ TQA ผ่านบริบทมหาวิทยาลัยมหิดล” (1)

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
4,430 เข้าชม
(@anongnat-patthanasaksiri)
Trusted Member
เข้าร่วม: 5 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 25
หัวข้อเริ่มต้น  

Baldrige Excellence Framework 2013 - 2022

Baldrige Excellence Framework จะประกอบไปด้วยเกณฑ์ทั้งหมด 7 หมวด โครงร่างองค์กร ค่านิยมและแนวคิดหลัก ทั้งนี้เกณฑ์จะมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อและประเด็นการพิจารณาในทุกๆ 2 ปี

     โครงร่างองค์กร คือ การกำหนดบริบทสำหรับองค์กรเป็นพื้นฐานของการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร

     หมวดในเกณฑ์สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

 • กลุ่มการนำองค์กร ประกอบไปด้วย หมวด 1 การนำองค์กร (Leadership) หมวด 2 กลยุทธ์ (Strategy) และหมวด 3 ลูกค้า (Customers) เน้นความสำคัญว่าการนำองค์กรต้องมุ่งเน้นที่กลยุทธ์และลูกค้า “ผู้นำใช้กลยุทธ์ผลักดันให้องค์กรไปถึงฝัน และผู้นำต้องรู้จักและรู้ใจลูกค้า
 • กลุ่มผลลัพธ์ ประกอบไปด้วย หมวด 5 บุคลากร (Workforce) หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ (Operations) และหมวด 7 ผลลัพธ์ (Result) เป็นกระบวนการมุ่งเน้นบุคลากรและระบบปฏิบัติการที่สำคัญ และผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการเหล่านั้น “อยากให้ผลลัพธ์ดีต้องเน้นที่ระบบ อยากได้อะไรต้องย้อนกลับไปที่ขั้นตอนการทำและการวัดผล ระบบจะดำเนินการไม่ได้ถ้าไม่มีกำลังคน”
 • กลุ่มพื้นฐานระบบ คือ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis, and Knowledge Management) ทำให้องค์กรมีจัดการที่มีประสิทธิผล และมีระบบที่คล่องตัวในการปรับปรุงผลการดำเนินการและความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งต้องใช้ข้อมูลจริงและองค์ความรู้เป็นการผลักดัน “หากกระบวนการหากไม่มีการวัด การวิเคราะห์ จะไม่เกิดการปรับปรุง เมื่อไม่ได้ปรับปรุงจะไม่เกิดการเรียนรู้ ไม่มี Good Practice นวัตกรรม และการจัดการความรู้”

ค่านิยมและแนวคิดหลัก คือ พื้นฐานที่ปลูกฝังอยู่ในบรรดาองค์กรที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ มีทั้งหมด 11 ข้อ ดังนี้

 • มุมมองเชิงระบบ (System perspective)
 • การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary leadership)
 • ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer-focused excellence)
 • การให้ความสำคัญกับบุคลากร (Valuing people)
 • การเรียนรู้ระดับองค์กรและความคล่องตัว (Organization learning and agility)
 • การมุ่งเน้นความสำเร็จ (Focus on success)
 • การจัดการเพื่อนวัตกรรม (Managing for innovation)
 • การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by fact)
 • การทำประโยชน์ให้สังคม (Societal Contributions)
 • จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and transparency)
 • การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ (Delivering value and results)

การปรับเปลี่ยนหัวข้อและประเด็นการพิจารณา ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2013 – 2022 มีดังนี้

 • 2013 – 2014
  • Designing and implementing work systems
  • Cultivating and managing
  • Mastering social media
 • 2015 - 2016
  • Change Management
  • Big data
  • Climate change
 • 2017 - 2018
  • Cybersecurity
  • Enterprise risk management
 • 2019 - 2020
  • Business Ecosystems
  • Supply Network
  • Culture
  • Security and cybersecurity
 • 2021 - 2022
  • Resilience
  • Equity and Inclusion
  • Digitalization and the fourth industrial revolution
  • Innovation
  • Social Contribution

   
อ้างอิง
แท็กหัวข้อ

ทิ้งคำตอบไว้

ชื่อผู้แต่ง

อีเมลผู้เขียน

ตำแหน่ง *

 
ดูตัวอย่าง แก้ไข 0 ครั้ง บันทึกแล้ว
แบ่งปัน:
1,169,641 views since 16 August 2018