Forum

ถอดบทเรียนโครงการอบ...
 
แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ถอดบทเรียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) หัวข้อ “How to create your own effective IDP” รุ่นที่ 2 (4)

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
217 เข้าชม
(@anongnat-patthanasaksiri)
Trusted Member
เข้าร่วม: 5 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 25
หัวข้อเริ่มต้น  

การเรียนรู้แบบ 70:20:10 คืออะไร (2)

   1. การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง/การลงมือปฏิบัติ (Experiential Learning) หรือ "หมวดหมู่ 70" ประกอบด้วย

 • Being coach คือ การเรียนรู้โดยมอบหมายให้เป็นโค้ช ให้สามารถทำงานนั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น เน้นการตั้งคำถาม และผู้ได้รับเป็นโค้ชคิดคำตอบเอง มากกว่าบอกหรือสอน
 • Mentoring คือ การเรียนรู้โดยมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวิธีการใช้ชีวิตในการทำงาน กับน้องเลี้ยง และเพื่อฝึกฝนทักษะการให้คำปรึกษาและการเป็นพี่เลี้ยง
 • OJT คือ การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติที่หน้างาน โดยมีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลโดยใช้วิธีการบอกหรือสอนเป็นหลัก
 • Instructor คือ การเรียนรู้โดยเป็นวิทยากรภายใน หรือภายนอก มีการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับผู้เรียน หรือเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ให้กับตนเอง เช่น Facilitate Learning, Public Speaking
 • Being Consultant คือ การเรียนรู้โดยการเป็นที่ปรึกษาใน Project ต่าง ๆ ที่ได้รับการมอบหมายเพื่อให้นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่มีอยู่ใช้ รวมทั้งพัฒนาทักษะเรื่องการให้คำปรึกษาของตนเอง
 • Assignment คือ การเรียนรู้จากงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะ ความชำนาญในการทำงานเรื่องใหม่ ๆ มากขึ้น
 • Job Rotation คือ การเรียนรู้การโยกย้ายงานไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ในหน่วยงานอื่นชั่วคราว เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติงานใหม่ ๆ ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ชัดเจน
 • Benchmarking คือ การนำตัวอย่าง กระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานจากองค์กรอื่นที่เป็น Best Practice มาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อให้คนในองค์กรเห็นสถานะขององค์กรปัจจุบัน เทียบกับองค์กรที่เป็น Best Practice

   2. การเรียนรู้จากผู้อื่น/จากการแลกเปลี่ยนพูดคุย (Social Learning) หรือ "หมวดหมู่ 20" ประกอบด้วย

 • Site Visit คือ การเรียนรู้จากการเยี่ยมชม หรือดูงานเพื่อให้ได้รับข้อมูลใหม่ ๆ ได้ประสบการณ์ใหม่เพิ่มเติมและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • Networking คือ การเรียนรู้ผ่านการสร้างสัมพันธภาพในระดับบุคคล กลุ่ม องค์กรหรือสถาบัน CoP
 • Job Shadowing คือ การเรียนรู้จากการติดตาม และสังเกต Role Model ที่ถูกกำหนดมาให้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
 • Being Coachee คือ การเรียนรู้จากการได้รับคำแนะนำและ Feedback จากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดการคิดต่อยอดและลงมือปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง
 • Consulting with SME คือ การเรียนรู้ผ่านการบอก หรือแนะนำถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ

   3. การเรียนรู้อย่างเป็นทางการ/การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Formal Learning & Self-Learning) หรือ "หมวดหมู่ 10" ประกอบด้วย

 • Self-Learning คือ การเรียนรู้เรื่องงานจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น หนังสือ บทความวิชาการ Digital Learning
 • Classroom/Virtual classroom คือ การเรียนรู้ในรูปแบบการฝึกอบรมที่มีการกำหนดโครงสร้างการเรียนรู้อย่างชัดเจนไว้ล้วงหน้า เป็นการเรียนรู้จาก Instructor และใช้สื่อการสอนต่าง ๆ รวมถึงการมีกิจกรรมย่อยในการฝึกอบรม เช่น Role Play, Workshop, Case study, Activity Based
 • Conferences and Forums คือ การเรียนรู้จากการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

 


   
อ้างอิง
แท็กหัวข้อ

ทิ้งคำตอบไว้

ชื่อผู้แต่ง

อีเมลผู้เขียน

ตำแหน่ง *

 
ดูตัวอย่าง แก้ไข 0 ครั้ง บันทึกแล้ว
แบ่งปัน:
1,129,915 views since 16 August 2018