Forum

ถอดบทเรียน หลักสูตร...
 
แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ถอดบทเรียน หลักสูตรความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advance Routine to Happiness (AR2H) (5)

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
972 เข้าชม
(@anongnat-patthanasaksiri)
Trusted Member
เข้าร่วม: 5 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 25
หัวข้อเริ่มต้น  

หัวข้อ: HAPPINOMETER กับแผนปฏิบัติการสร้างสุข (1)

 • กระบวนการ: Action plan ชื่อแผนปฏิบัติการ ชื่อโครงการต้องชัดเจน (ในแต่ละปีจะมีแผนงาน/โครงการเป็นจำนวนมากจะได้จำได้ง่าย) ควรตั้งชื่อให้น่าสนใจ มีเอกลักษณ์ เพื่อผู้เกี่ยวข้องจะได้จำแผนปฏิบัติการของเราได้ เป็นชื่อที่สื่อให้รู้ว่า จะทำอะไร มีวัตถุประสงค์อะไร ชื่อไม่ยาวเกินไป
 • ความสำคัญและที่มาของปัญหา
  • ต้องดำเนินการวิเคราะห์ปัญหา
  • รวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
  • เลือกเฉพาะข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับปัญหา
 • สถานการณ์ปัญหา
  • ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ต่ำ เกิดจากอะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร
  • ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ต่ำนั้น ต่ำจริง หรือไม่ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
  • มีข้อเท็จจริง หรือ ข้อมูลอื่น ๆ ที่นำมาอ้างอิง สนับสนุน สถานการณ์ปัญหาหรือไม่อย่างไร
 • เป้าประสงค์
  • วัตถุประสงค์ของการพัฒนาในระดับที่สูงกว่าโครงการ โครงการจึงต้องมุ่งให้บรรลุผลลัพธ์บั้นปลาย หรือ เป้าหมายสุดท้าย (วิสัยทัศน์องค์กร) ผลที่โครงการมุ่งจะบรรลุผลภายในระยะเวลาที่กำหนดของโครงการ ซึ่งจะบรรลุผลตามที่กำหนดไว้เมื่อโครงการได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามที่ต้องการ
 • วัตถุประสงค์เฉพาะ (Objective)
  • วัตถุประสงค์ที่ดี ต้องสามารถประเมินผลได้
   • เจาะจง (Specific) ต้องมีความเจาะจง ว่าต้องการทำอะไร และ ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร
   • วัดได้ (Measurable) ต้องวัดผลที่เกิดขึ้นได้ ไม่เป็นภาระแก่ตัวชี้วัดมากเกินไป
   • เห็นพ้อง (Appropriate) ต้องได้รับการเห็นชอบซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับปัญหาของโครงการ
   • เป็นจริงได้ (Realistic) ต้องท้าทาย และสามารถทำสำเร็จได้ เป็นไปได้จริง เกิดขึ้นได้จริง
   • ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม (Time Bound) ต้องมีระยะเวลาในการทำงานที่เหมาะสม และสำเร็จตรงตามเวลา
  • ควรลงรายละเอียดว่า การทำโครงการ/แผนงานนี้ จะทำให้องค์การได้รับผลลัพธ์ (Outcome) อะไรบ้าง
  • สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้มากน้อยเพียงใด
   • ตัวอย่าง วัตถุประสงค์

    • เพิ่มมิติผ่อนคลายดี จาก ร้อยละ................ในปี 2565 เป็น ร้อยละ...........ในปี 2566
    • เพิ่มมิติสุขภาพเงินดี จาก ร้อยละ...............ในปี 2565 เป็น ร้อยละ...........ในปี 2566
 • กลุ่มเป้าหมาย
  • ระบุกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการว่าเป็นใคร (กรณีที่มีโครงการเฉพาะ)
   • ตัวอย่างเช่น 
    • กลุ่มสายสนับสนุน/ กลุ่มนักวิชาการ /กลุ่ม Talent ฯลฯ
    • บุคลกรกลุ่ม Yong Generation 
    • บุคลากรกลุ่ม Gen Y 
  • เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการวัดผลสำเร็จ
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  • ควรมีการกำหนดชื่อบุคคล หรือตำแหน่ง ผู้ที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการหลักไว้
  • ในแต่ละกิจกรรม ควรกำหนดผู้รับผิดชอบในชัดเจนเช่นเดียวกัน
  • ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ไม่ควรมากหรือน้อยเกินไป ผู้รับผิดชอบควรเหมาะสมกับกิจกรรมนั้น ๆ

   
อ้างอิง

ทิ้งคำตอบไว้

ชื่อผู้แต่ง

อีเมลผู้เขียน

ตำแหน่ง *

 
ดูตัวอย่าง แก้ไข 0 ครั้ง บันทึกแล้ว
แบ่งปัน:
1,169,534 views since 16 August 2018