Forum

ถอดบทเรียน หลักสูตร...
 
แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ถอดบทเรียน หลักสูตรความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advance Routine to Happiness (AR2H) (6)

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
941 เข้าชม
(@anongnat-patthanasaksiri)
Trusted Member
เข้าร่วม: 5 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 25
หัวข้อเริ่มต้น  

หัวข้อ: HAPPINOMETER กับแผนปฏิบัติการสร้างสุข (2)

 • งบประมาณ สถานที่ ระยะเวลา
  • งบประมาณ หรือ ปัจจัยการลงทุน
   • ให้ระบุว่า ค่าใช้จ่ายของโครงการ / แผนงาน
   • กำลังคน วัตถุดิบ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้อง
   • การวิเคราะห์และกำหนดงบประมาณจากทุกกิจกรรม ช่วยทำให้แผนปฏิบัติการมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น การประมาณการงบประมาณย่อยมากเท่าไหร่ โอกาสที่งบประมาณโดยรวมจะผิดพลาดก็จะน้อยลงมากเท่านั้น
  • กำหนดระยะเวลา
   • ระบุว่า กิจกรรมในแต่ละข้อนั้น จะทำเมื่อใด จะใช้ระยะเวลาในการทำงานเท่าใด
   • กำหนดเป็น ปี เดือน วัน หรือ ชั่วโมง ก็ได้ แต่ต้องมีความละเอียดและชัดเจน เพื่อสามารถดูภาพรวมของแผนปฏิบัติการได้
   • กำหนด สถานที่ด้วย
 • การติดตามและประเมินผล
  • ขั้นตอน: การกำหนดแผนการติดตามและประเมินผล
   • มีการกำหนดแผนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
   • มีการปรับปรุงงานตามแผนการติดตามฯ โดยจัดทำเป็นตารางที่สามารถทบทวนได้ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้บรรลุผลได้อย่างแน่นอน
  • ขั้นตอนการติดตามประเมิน
   • ทบทวน/วิเคราะห์ความสัมพันธ์ นโยบาย/โครงการ/แผน/กิจกรรม ที่ประเมิน
   • ศึกษาและเข้าใจรูปแบบของการติดตามประเมิน
   • กำหนดประเด็นของการติดตามประเมิน
   • พัฒนาตัวชี้วัดของการติดตามประเมิน
   • ออกแบบติดตามประเมิน
   • สร้างเครื่องมือติดตามประเมิน
   • เก็บรวบรวมข้อมูล
   • วิเคราะห์ข้อมูล
   • การตัดสินผลการดำเนินงานติดตาม/ ประเมินผล
   • เขียนรายงานการติดตามประเมิน
  • ผลสำเร็จระดับมิติ (Outcomes ระยะสั้น)
   • ให้ระบุผลที่ควรได้รับจากการดำเนินกิจกรรมแผนปฏิบัติการ (แต่ละกิจกรรม/แผนปฏิบัติการ) ผลนี้เกิดจากการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ (เฉพาะ) ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการนี้
  • ผลสำเร็จระดับภาพรวม (Outcomes ระยะยาว)
   • ผลนี้เกิดจากการปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ (เฉพาะ) ที่กำหนดไว้ในแต่ละมิติ
   • ผลนี้มาจากผลที่ได้รับตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (แต่ละกิจกรรม/แผนปฏิบัติการ)
 • ตัวอย่าง “แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม องค์กรแห่งความสุข” สามารถดูตัวอย่างได้ที่ภาพที่แนบมาด้านล่างนี้

   
อ้างอิง

ทิ้งคำตอบไว้

ชื่อผู้แต่ง

อีเมลผู้เขียน

ตำแหน่ง *

 
ดูตัวอย่าง แก้ไข 0 ครั้ง บันทึกแล้ว
แบ่งปัน:
1,169,574 views since 16 August 2018