Forum

ถอดบทเรียน หลักสูตร...
 
แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ถอดบทเรียน หลักสูตรความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advance Routine to Happiness (AR2H) (7)

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
499 เข้าชม
(@anongnat-patthanasaksiri)
Trusted Member
เข้าร่วม: 5 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 25
หัวข้อเริ่มต้น  

หัวข้อ: การพัฒนาสติในองค์กร

 • องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและมียุทธศาสตร์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบโดยอาศัยนโยบายของผู้บริหารที่ชัดเจน การกำหนดกลยุทธ์ สร้างคณะทำงานที่จัดทำแผนงานช่วยผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน พร้อมทั้งติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรมีความสามารถและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
 • ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดบรรยากาศขององค์กรแห่งความสุข
  • สภาพแวดล้อมทางกายภาพในที่ทำงาน
  • ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรระหว่างเพื่อนร่วมงาน
  • ผู้บริหารหรือผู้นำเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีกลยุทธ์ มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
  • เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
  • ผลตอบแทนหรือสวัสดิการในองค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสม
 • ปัจจัยหลักในการสร้างองค์กรแห่งความสุข ก็คือ “ผู้นำสูงสุดขององค์กร”
  • ความมุ่งมั่นตั้งใจและแนวคิดของผู้นำสูงสุดขององค์กร ผู้บริหารในองค์กร
  • Happy Workplace (H8)
  • Mindfulness in Organization (MIO)
  • พนักงานมีส่วนร่วม โดยการสร้างแรงจูงใจ และใช้ความสามารถ
 • การขับเคลื่อน Happy Workplace
  • บริบทองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ Happy Workplace และ Mindfulness in Organization (MIO)
  • นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  • กลยุทธ์
  • PDCA (การดำเนินการ การสื่อสาร การสร้างทีมงาน วิทยากร การฝึกอบรมพนักงาน สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ)
  • การเผยแพร่: การเก็บข้อมูล ติดตามและทบทวน การรายงานผล และการทบทวนประเด็น
 • ตัวอย่างกิจกรรมขับเคลื่อน Happy Workplace
  • ลดบุหรี่ พักปอด
  • ออกกำลังกาย สลายคอเลสเตอรอล ฯลฯ

   
อ้างอิง
แท็กหัวข้อ

ทิ้งคำตอบไว้

ชื่อผู้แต่ง

อีเมลผู้เขียน

ตำแหน่ง *

 
ดูตัวอย่าง แก้ไข 0 ครั้ง บันทึกแล้ว
แบ่งปัน:
1,129,923 views since 16 August 2018